Til hovedinnhold

Stamming og digital undervisning

Når undervisningen flytter over på digitale flater endrer kravene til kommunikasjon seg. Dette kan også endre behovene for tilrettelegging for elever med stamming.

Å delta muntlig i det digitale klasserommet kan oppleves annerledes. For noen elever med stamming kan det å snakke via en skjerm være lettere enn kommunikasjon ansikt til ansikt, for andre kan det være langt mer utfordrende enn vanlig, både med hensyn til selve stammingen og opplevd kommunikasjonspress. Det kan også spille en rolle om kamera er skrudd av eller på. Ha de samme forventningene til eleven som stammer som til de andre elevene dine. Observer eventuelle endringer i atferd, og forsøk å finne fram til gode løsninger for at eleven skal delta muntlig på lik linje med de andre i klassen.

Undervisning

Ressursark for lærere med elever med stamming kan være et godt utgangspunkt for å vurdere hvilke behov for tilrettelegging eleven har i det daglige. Om du allerede har avtaler om tilpasninger med eleven kan det være nyttig å ha en samtale om det nå er behov for å gjøre justeringer. Kanskje eleven også tør å utfordre seg selv mer enn i vanlige klasseromssituasjoner?

Legg opp til tydelige kommunikasjonsregler ved undervisning i større grupper på teams e.l., slik at alle elevene vet hva de har å forholde seg til. Inndelinger i grupper med fleksible størrelser kan bidra til at det er lettere for alle elever å delta muntlig.

Lydopptak

Enkelte elever forteller at de vegrer seg for å sende opptak av høytlesning, muntlige besvarelser, presentasjoner, filmer osv. til lærer, på grunn av stammingen sin. Noen finner unnskyldninger for å utsette å gjøre, eller ikke levere, slike oppgaver. Forsøk å nøste i hva eleven konkret synes er ubehagelig ved situasjonen. Se deretter om du kan tilpasse oppgavene slik at eleven allikevel får vist ferdighetene sine. Eksempler på tilrettelegging kan være:

  • at eleven leser høyt, besvarer oppgaver eller gir muntlige presentasjoner direkte til lærer
  • at oppgaven presenteres for en eller flere læringspartnere
  • at man gir rom for fleksible valg av innleveringsformer

Samarbeid med logoped

Om du observerer endringer hos eleven, som at han eller hun blir mer stille, lar være å delta muntlig i enkelte situasjoner, eller viser mer tydelig frustrasjon over stammingen, er det grunn til å drøfte dette med eleven selv, foresatte og elevens logoped. Dersom eleven ikke tidligere er meldt til logoped kan det være grunn til å vurdere behov for å opprette et slikt samarbeid.

Du kan lese mer om tilrettelegging i klasserommet og samarbeid mellom logoped og skole her.