Tverrfaglig utredning

Personer med stamming kan også ha andre vansker. Det kan derfor være aktuelt med tverrfaglig utredning.

Dersom det oppstår bekymring for at personen har andre utfordringer i tillegg til stamming, kan logoped utrede språk- og kommunikasjonsferdigheter. I andre tilfeller vil det være aktuelt å involvere fagpersoner som har kompetanse på sammensatte vansker. Eksempler på andre typer vansker kan være Down syndrom, ADHD, Tourette syndrom eller autismespekterforstyrrelse. En bred kartlegging vil danne grunnlaget for hva som bør prioriteres i den videre oppfølgingen.

Utgreie språk og kommunikasjon

Om vi er uroa for at barnet har andre utfordringar i tillegg til stamming, kan logoped greie ut språk og kommunikasjon. Dette kan logopedar på taleflytfeltet i Statped bidra med. Dei arbeidar tverrfagleg, og kan involvere andre fagpersonar som er ekspertar på samansette vanskar. Statped kan og hjelpe med å utvikle tilpassa tiltak for utfordringane barnet har i skulen.