Tverrfaglig utredning

Personer med stamming kan også ha andre vansker. Det kan derfor være aktuelt med tverrfaglig utredning.

Dersom det oppstår bekymring for at personen har andre utfordringer i tillegg til stamming, kan logoped utrede språk- og kommunikasjonsferdigheter. I andre tilfeller vil det være aktuelt å involvere fagpersoner som har kompetanse på sammensatte vansker. Eksempler på andre typer vansker kan være Down syndrom, ADHD, Tourette syndrom eller autismespekterforstyrrelse. En bred kartlegging vil danne grunnlaget for hva som bør prioriteres i den videre oppfølgingen.

Utrede språk og kommunikasjon

Om vi er urolige for at barnet har andre utfordringer i tillegg til stamming, kan logoped utrede språk og kommunikasjon. Dette kan logopeder på taleflytfeltet i Statped bidra med. De arbeider tverrfaglig, og kan involvere andre fagpersoner som er eksperter på sammensette vansker. Statped kan også hjelpe med å utvikle tilpassete tiltak for utfordringene barnet har i skolen.