Til hovedinnhold

Voksne med stamming

De fleste voksne med stamming har en opplevelse av at de alltid har stammet. Stammingen er dermed blitt en integrert del av personligheten for noen. Hos de fleste voksne vil stammingen vedvare. God tilrettelegging kan bidra til at de fungerer godt i utdanning og arbeid.

Stamming kan medføre vansker i ulik grad gjennom ulike faser av livet. Dette har ikke sammenheng med hvor mye av stammingen som er hørbar eller synlig for andre. For mange kan angsten for å stamme, unngåelser, skam og mindreverdighetsfølelse være vel så utfordrende. Tale og kommunikasjon hos den som stammer kan i ulik grad preges av frykt og negative tanker og følelser.

Åpenhet

Mange voksne har ikke mye erfaring med å snakke om sin stamming. Det mest hensiktsmessige for de fleste er likevel å være åpen om stammingen. Det er imidlertid ikke like lett for alle da det kan kreve at en utfordrer seg, erkjenner og aksepterer egen stamming. Noen opplever dette så utfordrende at de i ulik grad unngår mennesker og situasjoner der de må snakke. De som bruker mye energi på å skjule vanskene, opplever ofte mer stress i sosiale situasjoner. Noen av disse greier å skjule stammingen sin helt for omgivelsene. Les mer om skjult stamming.

Valg i voksenlivet

Det er svært individuelt hvordan personer med stamming opplever at vansken hemmer dem. Det varierer hvor mye og hvor hardt de stammer, og hvor åpne de er om vanskene. Valg av sosial omgang, studier og yrkesliv kan for noen være påvirket av stammingen. I utgangspunktet kan de som stammer utføre de samme arbeidsoppgaver som andre. Utdannelse og jobb bør derfor velges ut fra interesser, evner og jobbønsker. For noen kan det være svært utfordrende å møte på jobbintervju, og de kan føle at stammingen hindrer dem i å få den jobben de ønsker.

Tilrettelegging for studenter

Læringsmiljøet ved universiteter og høgskoler skal utformes etter prinsippene for universell utforming i tråd med "Lov om universiteter og høyskoler".

Muntlig eksamen er en vanskelig situasjon for mange med stamming. Studenten skal prestere faglig under tidspress. Tidspress fører ofte til at brudd i taleflyten blir sterkere og hyppigere. Studenten skal dessuten formidle noe muntlig. Personer som stammer kan ha store utfordringer med dette.

Lover og rettigheter

Personer med stamming har rett på tilrettelegging ved eksamen og i andre vurderingssituasjoner. Rådgiver på studiestedet bør ha oversikt over gjeldende lov- og regelverk. Les mer på Udir eller Lovdata.

Råd til studenter

  • Kontakt lærer, rådgiver eller andre som kan hjelpe deg med å søke om tilrettelegging.

  • Vær åpen om vanskene og forklar lærer og sensor om hvordan du opplever situasjonen, og hvordan de best kan legge til rette for at du får vist din kunnskap.

  • Søk gjerne råd fra logoped om teknikker og strategier du kan bruke ved muntlige presentasjoner.

Råd til lærere/sensorer

  • Vær en åpen og ærlig kommunikasjonspartner og spør om stammingen gjør situasjonen utfordrende.
  • Finn ut om det er noe du kan bidra med for å gjøre situasjonen så god som mulig.
  • Gi signal om at du lytter til innholdet, ikke hvordan dette blir formidlet.
  • Signaliser at du har tid til å lytte.
  • La eleven snakke ferdig før du bryter inn med spørsmål.

Overgang mellom utdanning og arbeidsliv

Overgangen til arbeidslivet kan være tøff for den som stammer. Personer med taleflytvansker opplever ofte jobbintervjuet som en utfordrende situasjon. Som arbeidsgiver er det viktig å vise forståelse for vanskene. Vis interesse, vær en god lytter og å gi den som stammer tid til å snakke ferdig.

Her kan du lese hva Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS), skriver om taleflytvansker i arbeidslivet.

Søke hjelp

Noen av de som stammer, opplever stammingen så utfordrende at de ønsker å få hjelp til å arbeide med den. Logopeden kan bidra til at stammingen blir mindre hemmende og mer kontrollert. Noen kan også ha utbytte av å oppsøke psykolog.

Les mer: