Til hovedinnhold

Grunnleggende ferdigheter i grunnskolen

Elever som får opplæring i og på tegnspråk, skal få samme forutsetninger for læring og utvikling som hørende barn. Derfor er det i tillegg til de fem grunnleggende ferdighetene definert tre grunnleggende ferdigheter i tegnspråk.

For tegnspråkbrukere er grunnleggende ferdigheter også i tegnspråk avgjørende for læring i alle fag. Samtidig er det en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse.

Med utgangspunkt i opplæringslovens § 3-4 (udir.no) har Utdanningsdirektoratet utviklet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. De tre ferdighetene er:

Dette kommer i tillegg til de fem grunnleggende ferdighetene digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive.

Ferdighetene som kompetansemål i egne læreplaner

De grunnleggende ferdighetene i tegnspråk er innlemmet i kompetansemålene i læreplanene. Til opplæringsloven § 2-6 er det utarbeidet egne læreplaner i fagene

I hver læreplan er det en beskrivelse av hvordan grunnleggende ferdigheter i tegnspråk skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i faget, og hvordan disse ferdighetene er en del av denne kompetansen.

Digitale ferdigheter

Elever med hørselsnedsettelse har fordeler med å bruke digitale verktøy i kommunikasjon på tegnspråk. Digitale delferdigheter er derfor en av de tre grunnleggende ferdighetene for tegnspråk.

Kartlegging av lese- og skriveferdigheter