Til hovedinnhold

Tolking og barn

Annerledes i tolkede samtaler

Uansett hvor vant samtaledeltakerne er med tolk, vil samhandling med tolk være annerledes enn direkte kommunikasjon.

To illustrasjoner av samtale mellom barn og voksen. På en av illustrasjonene er det med en tolk. Uten tolk har barn og voksen blikkontakt. Med tolk er barnets blikk rettet mot tolken.

Blikkontakt med den du snakker med blir litt annerledes når du snakker med noen via en tolk. Den/de tegnspråklige må se på tolken for å få med seg hva som blir sagt. Det kan oppleves litt rart, at den du snakker med ikke ser på deg. Men den tegnspråklige vil nok kaste et blikk på deg som snakker innimellom

Du kan også bli forstyrret av talen kommer fra en annen enn den du snakker med. Når tolken oversetter det den tegnspråklige sier til norsk tale, vil du kanskje intuitivt snu deg og se på tolken. Men etter hvert vil du bli vant med at du skal se på den som snakker tegnspråk, selv om talen kommer fra tolken.

Tolkens prosesstid er den tiden tolken trenger for å oppfatte, forstå og oversette det som sies. Dette fører til en liten forsinkelse i samtalen. Det vil bli en litt lengre pause mellom replikkene enn det som er vanlig i direkte samtale. Se for deg når utenrikskorrespondenten på nyhetene rapporterer direkte fra stedet. Da blir det noen kunstig lange pauser og det blir ofte litt tull med turvekslingen.

Turveksling er en av de store utfordringene i tolkede samtaler. I direkte samtaler skjer turvekslingen fort. Vi bytter raskt på å ha og ta tur, og replikkene kan overlappe hverandre i vekslingen. Lange pauser kan oppleves som ubehagelige i samtale. Hvis den andre ikke responderer, fortsetter vi gjerne å snakke selv. I tolkede samtaler må vi være litt tålmodige og vente litt lengre på respons fra den andre.

I neste film kan du se eksempel på de små forsinkelsene i turvekslingen og hvordan blikkontakten blir litt annerledes i tolkede samtaler.

Kort oppsummert kan vi si at samtaler med tolk får en litt annen dynamikk.

Side 7 av 49