Til hovedinnhold

Tolking og barn

Samarbeid med tolk

Kanstad og Gran (2016) påpeker at det er viktig med et godt samarbeid mellom barnehagelærer og tolk, og at de har felles forståelse av hverandres ansvar og rolle. Det er barnehagelærer sin oppgave å passe på at barn som ikke deler språk med andre, får mulighet til å delta likeverdig i barnehagens språklige felleskap. I situasjoner der det kreves tolk for å få til dette, må barnehagelærer være oppmerksom på barnet og påse at kommunikasjonssituasjonen fungerer.

Samhandling via tolk må erfares, prøves og læres. Det kan være lurt å starte med tolk i strukturerte situasjoner med få deltakere, og øke kompleksiteten etter hvert som både dere og barnet får mer erfaring med tolking.

I modulen Voksne sitt ansvar peker vi på betydningen av faste tolker og et godt samarbeid med dem. Spesielt for barn, er det viktig å ha en tolk de kjenner og er trygg på. Både med tanke på det relasjonelle og kjennskap til barnets språk. Faste tolker som kjenner samtaledeltakerne og situasjonene de er i, har bedre forutsetning for å gjøre en god jobb.

Side 37 av 49