Rapport fra to pilotprosjekter

Rapporten fra "Vi sprenger grenser" viser erfaringer og læring fra to av pilotprosjektene. 

Fakta og tilgjengelighet

Fire barn ser på en iPad

Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Bøker/hefter, Lærevansker og utviklingshemming

Språk: Bokmål

Format: PDF

Oppdrag

Utdanningsdirektoratet har gitt Statped i oppdrag å gjennomføre prosjektet Vi sprenger grenser fra 2013 til utgangen av 2017. Oppdraget har bakgrunn i Stortingsmelding 18 læring og Felleskap, hvor det komkmer frem at mange barn og unge med utviklingshemming og store sammensatte lærevansker, møtes av for lave forventninger og en mangelfull pedagogisk innsats i barnehage og skole. Det er derfor nødvendig å gjøre noen grep som sikrer at barn og unge i denne gruppen får bedre læringsutbytte og opplever større grad av inkludering.

Gjennomføring

I Vi sprenger grenser har Statped gjennomført pilotprosjekter rettet mot kommuner, barnehager, skoler og foreldre, hvor det er prøvd ut forskjellige arbeidsformer. Hensikten har vært å skape forbedringer knyttet til læring og inkludering for barn i barnehage/skole og foreldre, og samtidig gi økt kunnskap og bedre samhandling mellom personer og systemer som på ulike nivåer ivaretar utviklingshemmedes pedagogiske behov. 

Evaluering

Pilotprosjektene er blitt følgeevaluert av NTNU Samfunnsforskning gjennom individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer med ansatte i barnehager og skoler, foreldre, PP-tjeneste og prosjektlederne i Statped. Forskerne har også deltatt på pilotsamlinger i barnehager og skoler samt i prosjektgruppemøter på ulike nivåer. (Anne Kittelsaa og Jan Tøssebro, Følgeevaluering av pilotprosjektene i Vi sprenger grenser, NTNU rapport juni 2015)

Gode eksempler

Pilotprosjektene har gitt Statped erfaringer og læring som forbedrer kvaliteten
i de tjenestene som direkte eller indirekte gis til barn og unge med utviklingshemning
og store sammensatte lærevansker. For å illustrere arbeidet har Statped valgt å trekke frem deler av to pilotprosjekter og reportasjer fra de samme pilotene (StatpedMagasinet nr. 3, 2014 og magasinutgaven av årsrapporten 2014).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!