Pilotene

I pilotene ble barna fulgt opp tettere enn det som er vanlig i saker Statped involverer seg i. Målet var at erfaringene skulle lede til nye og enda bedre tjenester for barn og elever med store, sammensatte lærevansker og utviklingshemminger. Pilotene startet opp høsten 2014.

Barnehagepiloten, region nord

Statped nords pilotbarnehage lå i Sortland kommune, regionssenteret i Vesterålen (ca. 10.000 innbyggere). Barnehagepiloten var forankret i ledelsen i kommunen og ledelsen ved PPT ved inngåtte avtaler om systembaserte tjenester og individbaserte tjenester. Pilotbarnehagen var en ny (mai 2013) kommunal barnehage med to avdelinger som hadde bra tilgang på teknologi. Barnehagepiloten hadde fokus på kommunikasjon og samspill, inkludering, samt god overgang mellom barnehage og skole. Gjennom barnehagepiloten i Sortland kommune skulle Statped nord blant annet utvikle en veiledningsmodell der bruk av velferdsteknologi er et sentralt element.

Pilot i nord: Sortland kommune

- Jeg er opptatt av hvor i systemet ting stopper opp, forteller Berit Glad Remen ved oppvekstkontoret i Sortland kommune.
Les hele intervjuet

Skolepiloten, region nord

Statped nords pilotskole var Mo ungdomsskole i Mo i Rana.

Les mer om hvordan skolen kurset alle i tegn-til-tale

Barnehagepiloten, region midt

Gjennom barnehagepiloten i region midt ønsket man å gi personalet i barnehagen kompetanseheving på sentrale tema innenfor spesialpedagogikk. I tillegg jobbet Statped med systemarbeid i barnehagen, samt med teknologiske og pedagogiske ressurser. Barnehagen som ble valgt hadde lang erfaring med spesialpedagogisk arbeid og hadde et eget team med ansatte som har spesialpedagogikk som fag i utdannelsen. Barnehagen satser på spesialpedagogikk og har søkning fra foreldre som også i bor i andre bydeler.

Piloten satte søkelys på følgende temaer; inkludering, struktur og rutiner og overgang. I pilotperioden skulle barnet over fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Videre skulle barnehagen jobbe mot overgang til skole.

Pilot i midt: Charlottenlund barnehage

Denne barnehagen har gjennom flere år vist vilje og evne til å satse på spesialpedagogikk, og har bred kompetanse på området.
Les mer om hvordan de jobber

Barnehagepiloten, region vest

Skogen barnehage i Askøy kommune ble valgt som pilotbarnehage i region vest. Barnehagen har seks avdelinger, og flere av barna hadde store, sammensatte vansker. Tema for treffpunktene med barnehagen var grunnleggende kommunikasjon, kommunikasjonsutvikling og bruk av ulike former for ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). Som en del av «Vi sprenger grenser» i Askøy kommune, fikk PPT egen kompetanseheving på ASK.

Barnehagepiloten, region sørøst

Statped sørøst samarbeidet med Oppegård kommune om å styrke kompetansen rundt tre barnehagebarn med særskilte behov. Barna hadde tilhørighet i hver sin barnehage, og gikk over til skolen høsten 2014. Samarbeidet hadde spesielt fokus på virkemidler for å styrke disse barnas muligheter for å forstå og bli forstått, og dermed også deres muligheter for å ta del i barnefellesskapet. Statped veiledet de ansatte i barnehagen, PPT og foreldrene.

I samarbeidsperioden fikk de tre elevene personlige nettbrett med tilhørende kommunikasjonsapplikasjoner. Det ble samarbeidet for å danne et bilde av barnas kommunikative forutsetninger og behov, og det ble i neste omgang utviklet nettbrett-baserte kommunikasjonsløsninger og strategier for bruk både i barnehage og hjemme. I tilknytning til de kommunikative utfordringene ble det jobbet med tema som sosial deltagelse, lek og strukturerte førskoleaktiviteter. Det har vært et tett samarbeid med PPT med en funksjonsdeling av oppgaver ut mot barnehagepersonalet og foreldre.

I alle pilotene fikk både ansatte i barnehagen og foreldrene til de utvalgte barna tilbud om skreddersydd opplæring.

 

Utvikling av læringsressurser

Parallelt med pilotjobbingen ble det utviklet og laget oversikter over aktuelle læringsressurser til bruk for ansatte i barnehage og skole. 

Det ble også laget en serie med erfaringsfilmer fra pilotene. Disse viser hvordan teknologi kan benyttes for læring og kommunikasjon. Hver barnehagepilot representerte et særskilt tema/fokusområde for hver av de fire filmene:

  • bruk av nettbrett og digitale verktøy i kommunikasjon mellom barnehage og hjem
  • bruk av teknologi i veiledning og kompetanseutvikling
  • utprøving av ASK-teknologi
  • bruk av interaktive tavler og nettbrett som inkluderingsverktøy

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!