Læring og deltagelse for alle

Malin er en jente som etter fire år i barnehage skal begynne på skolen. Hun er født med cerebral parese, og har lite kontroll på armer og ben. Malin har store forståelsesvansker og har ikke utviklet talespråk. Foreldre og personalet i barnehagen er blitt gode på å tolke Malins uttrykksmåter.

Foreldrene ønsker at Malin skal begynne på nærskolen på samme sted som sine to eldre søsken. Rektor er klar på at hans skole er åpen for alle, og har stor tro på at alle elever kan lære å mestre noe og bidra med noe til fellesskapet.

I planlegging av innholdet i skolehverdagen for Malin, ser man at det er viktig å være realistiske når det gjelder utviklingsmål.  Dagsformen hennes svinger, og mye tid vil gå med til spising, pleie og omsorgspregede aktiviteter. På denne bakgrunnen blir det viktig å betrakte både rutineaktiviteter og mer pedagogisk pregede aktiviteter som læringssituasjoner. Målformuleringene blir i stor grad knyttet til tilrettelegging grunnleggende kommunikasjon og deltagelse. 

Dette er en elev med særlig omfattende lærevansker, og representerer en gruppe barn som mange ikke har erfaring med fra før.  Skole for denne gruppen innebærer ikke det samme pensum og lærebøker som de fleste elever følger. Livet igjennom vil de sannsynligvis være avhengig av kontinuerlig hjelp fra andre mennesker. Likefullt er visse mål for god tilrettelegging de samme som for alle elever; som mestring, påvirkning og sosial deltagelse ut fra den enkeltes forutsetninger. 

For å skape et inkluderende læringsmiljø for elever med store og sammensatte lærevansker er det viktig å komme tidlig i gang med planleggingsarbeidet. Det må gjøres vurderinger både med hensyn til innhold, metode og organisering. Prinsippet om en inkluderende undervisning fordrer et tett samarbeid mellom spesialpedagog, øvrige lærere og foreldre, og jakt på innhold og organiseringsmåter som gir mulighet for mestring og deltagelse. Det må også tas hensyn til hvordan eleven best lærer. Det vil være viktig å ha fleksible fysiske rammebetingelser, slik at eleven kan skjermes i mindre gruppe og enetimer når dette er påkrevet for læring. Noen ganger vil optimale læringsbetingelser måtte veies opp mot det overordnede prinsippet om inkludering
 
Mange elever med sammensatte lærevansker og utviklingshemming vil ikke ha tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet i mange av fagene, og mye av opplæringen vil gis i form av spesialundervisning. Læreplanen skal likevel være retningsgivende for mål og innhold. For elever med særlig omfattende lærevansker er det den generelle delen av læreplanen og de overordnede målene som vil være relevante. For andre vil det være aktuelt å ta utgangspunkt i planene for det enkelte fag og utvikle en individuell opplæringsplan med realistiske målsetninger i de aktuelle fagene. Ofte vil det være nødvendig å prioritere et utvalg av fag. Et eksempel på dette kan være å prioritere lese- og skriveopplæring for elever med ASK-behov de første årene, der dette er realistiske mål. Prioriteringen gjøres fordi man ser det som særdeles ønskelig at disse elevene kan lære skriftbasert kommunikasjon. For et barn som ikke snakker vil det å kunne skrive åpne for helt nye muligheter. 
 
For alle gjelder prinsippet om at innholdet i skolehverdagen må være velfundert og målrettet. Aktuelle fagområder og opplæringsmål må ta utgangspunkt i den enkeltes styrker, behov og muligheter. For barn som trenger spesialundervisning skal det gjennomføres et planarbeid som ender opp i konkrete og evaluerbare mål i en individuell opplæringsplan. Opplæringsmål må relateres til aktuell fagområder og ta utgangspunkt i den enkeltes styrker, behov og muligheter. Planen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og enkeltvedtaket som skolen fatter om spesialundervisning. 
 
 
nettsidene til Utdanningsdirektoratet finnes en guide om spesialundervisning. Her finnes informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Guiden inneholder også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om den kommunale saksgangen.
 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!