Til hovedinnhold

Litteratur om inkludering

Vil du oppdatere deg på inkludering og inkluderende fellesskap i opplæringen? Vi har samlet våre beste tips i listen under. God lesing!

Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

Artikler på nordiske språk

Fasting, R., Hausstätter, R. S. & Turmo, A. (2011). Inkludering og tilpasset opplæring for de utvalgte? Norsk pedagogisk tidsskrift, 95(2), 85-90.

Kermit, P. S. (2018). Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole : Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning: NTNU Samfunnsforskning AS.

Malmqvist, J. (2017). Inkludering–en internationell utblick med några nedslag. Paper presentert på NNDR 14th Research Conference, Örebro, 3-5 May, 2017.

Nes, K. (2013). Norsk skole anno 2013: Økende ekskludering under dekke av inkludering? Paideia : tidsskrift for professionel pædagogisk praksi, 5, 40-51.

Perry, K. A., Jensen, I., Hansen, N.-H. M. & Ahrong, P. (2019). Inklusion i børnehøjde. Aalborg: Aalborg University.

Artikler på engelsk

Hansen, J. H., Jensen, C. R., Lassen, M. C., Molbæk, M. & Schmidt, M. C. S. (2018b). Approaching Inclusion as Social Practice: Processes of Inclusion and Exclusion. Journal of Educational and Social Research, 8(2), 9-19.

Haug, P. (2017). Understanding inclusive education: ideals and reality. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 206-217.

Molbaek, M. (2018). Inclusive Teaching Strategies--Dimensions and Agendas. International Journal of Inclusive Education, 22(10), 1048-1061.

Qvortrup, A. & Qvortrup, L. (2018). Inclusion: Dimensions of inclusion in education. International Journal of Inclusive Education, 22(7), 803-817.

Reindal, S. M. (2016a). Discussing Inclusive Education: An Inquiry into Different Interpretations and a Search for Ethical Aspects of Inclusion Using the Capabilities Approach. European Journal of Special Needs Education, 31(1), 1-12.

Litteratur til fordypning

Cerne, T. & Juriševic, M. (2018). The Self-Regulated Learning of Younger Adolescents with and without Learning Difficulties -- A Comparative Multiple Case Study. Center for Educational Policy Studies Journal, 8(4), 9-28.

Cottini, L. & Morganti, A. (2016). Does the school inclusion really work? Education Sciences & Society-Open Access Journal, 7(1). s. 13-32

Hakala, J. T. & Leivo, M. (2017). Tensions in the New Millennium: Inclusion Ideology and Education Policy in the Finnish Comprehensive School. Journal of Education and Learning, 6(3), 287-298.


Szumski, G., Smogorzewska, J. & Karwowski, M. (2017). Academic achievement of students without special educational needs in inclusive classrooms: A meta-analysis. Educational Research Review, 21, 33-54.

Boktips

Bøker kan lånes på nærmeste bibliotek.

Arnesen, A.-L. (2017). Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser (2. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl.

Bergkastet, I. (2019). Trygt og godt skolemiljø : inkludering faglig og sosialt (2. utg. utg.). Oslo: Gyldendal.

Ertesvåg, S. K., Eng, H., Frønes, I. & Kjøbli, J. (2016). Inkludering og utvikling: førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Oslo: Gyldendal akademisk.

Hausstätter, R. S. & Reindal, S. M. (2016). Spesialpedagogikk : fagidentitet og samfunnsnytte. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Mitchell, D. (2014). What really works in special and inclusive education : using evidence-based teaching strategies (Second edition. utg.). London ; New York: Routledge.

Nilsen, S. (2017a). Inkludering og mangfold : sett i spesialpedagogisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget

God lesing!