Nettbasert etterutdanning i flerspråklighet og utredning for PPT 2019 (SEVU-PPT)

Få kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, og lær om å utrede og vurdere flerspråklige barn, unge og voksne. 

Innhold

Etterutdanningen starter 1. april og er fulltegnet (60 deltakere). 

Modul 1, oversikt over innholdet i etterutdanningen og informasjon om pensumlitteratur er tilgjengelig før oppstart. Sluttoppgaven leveres innen 1. oktober 2019.

Modul 1

Introduksjonsfilm for alle om flerspråklighet i barnehage og skole. Filmen har fokus for utredning og behov for tilrettelegging. Se denne før du starter på modul 2.

Modul 2 til 5

 • For påmeldte ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Gratis

Modulene er et e-læringskurs for deg som er leder og rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og som

 • arbeider med barn, unge og voksne med flerkulturell og flerspråklig bakgrunn
 • skal møte stor etterspørsel etter kunnskap om å utrede og vurdere flerspråklige barn, unge og voksne i Norge

Du kan ta modulene når det passer deg, men du må fullføre dem innen seks måneder fra oppstart. Søk eventuelt Statped om forlengelse. 

Modul 2

 • Mål med utredning
 • Arbeid med hypoteser
 • Ulike behov i forhold til tilrettelegging og innhold i opplæringen
 • Hva forklarer barnets utvikling?
 • Systematikk i utredning

Modul 3

 • Vurdering av erfaring og bakgrunn
 • Pedagogisk basert vurdering

Modul 4

 • Funksjonsutredning
 • Språkvurdering
 • Spesifikke språkvansker
 • Flerspråklighet og språkvansker

Modul 5 

 • Vurdering av kognisjon
 • Bruk av tester
 • Vurdering av læringsmiljø
 • Sammenstilling og konklusjoner

Bakgrunn

Det kan være utfordrende å vurdere hva som er årsaken til at et flerspråklig barn sliter med å lære. Det kan skyldes manglende norskspråklige ferdigheter, men det kan også foreligge kognitive eller språklige vansker hos barnet.

Les mer om flerspråklighet

Etterutdanningen vil fokusere på utredning, fremgangsmåter og anvendbare redskaper med tanke på differensial-diagnostikk og funksjonsutredninger. Pedagogiske konsekvenser av utredning og tilrettelegging for læring får en sentral plass. Dette inkluderer blant annet samarbeid i systemene rundt barnet, i barnehage og skole, og ikke minst med foreldre som sentrale samarbeidspartnere i opplæringen.

Målsetting

Styrke kompetansen hos pedagogisk-psykologisk tjeneste i

 • å utrede flerspråklige barn med spesialpedagogiske behov
 • å tilrettelegge undervisningstilbud til flerspråklige barn med spesialpedagogiske behov
 • å drive systemarbeid med flerspråklige barn

Gjennomføring

Etterutdanningen består av fem moduler som det tar ca. to timer samlet å gå gjennom. Disse er delt i tema.

Som deltager benytter du elektroniske plattformer. E-læring gir deg større fleksibilitet og reduserer reisetid og kostnader. 

Hver e-læringsmodul inneholder nettbaserte og digitale oppgaver og utfordringer som aktiviserer deg som deltager. Opplegget er en kombinasjon av forelesninger, dokumentariske filmsnutter, intervjuer og tekst. Du kan stoppe og se så mange ganger du ønsker.

Pensumlitteratur er ca 150 sider.

Underveis er det refleksjonsoppgaver som vi forventer at du drøfter med kolleger eller samarbeidspartnere. Det kan være en fordel å ta utgangspunkt i egne eller kollegers pågående saker. Du skal ikke levere inn svar på disse oppgavene.

Som avslutning skal du levere et refleksjonsnotat på maksimum fem sider om et fritt valgt tema fra etterutdanningen.

Vi legger opp til drøftinger med andre deltakere og eventuelt fagperson fra Statped på et skriftlig forum for hvert enkelt tema. Her kan du også stille faglige og praktiske spørsmål til Statped.

Etterutdanningen legger opp til at du logger seg inn og jobber med innholdet på egen hånd, men vi forventer også drøftinger med andre. Hvis en gruppe vil jobbe med innhold i kombinasjon med felles diskusjoner, kan gruppen sitte i fellesskap og ser modulen på PC. Tips: 

 • Stopp og se ting om igjen for å kunne reflektere.
 • Stopp når alle har sett en del ferdig og diskuter med hverandre.

Oversikt over moduler

Side 1 av 1