Til hovedinnhold

Nevroutviklingsforstyrrelser

Verktøy for elever med skolefravær

Elever med nevroutviklingsforstyrrelser og høyt skolefravær trenger individuell og tilpasset tilrettelegging. Skal du hjelpe elever tilbake til skolen gir det best resultat å være kreativ og fleksibel i valg av verktøy.

Verktøyene vi presenterer er valgt ut på bakgrunn av erfaringer Statped har gjort seg i arbeid med elever.

Film som forberedelse

Elever som trenger oversikt for å møte opp på skolen eller på en annerledesdag, kan ha nytte av verktøyet film i forberedelsene. Film gir god visuell støtte og du kan legge til muntlig forklaring.

Med video kan eleven:

  • få omvisning på aktuelle steder
  • se personer den skal møte
  • se filmen for å repetere informasjon ved behov

Du kan bruke filmkamera på smarttelefon eller nettbrett for å lage film og bruke appen iMovie eller tilsvarende redigeringsprogram hvis du har behov for å redigere.

Læreren kan lage forberedelsesfilm til eleven for å gjøre oppmøte på skolen lettere etter lengre periode med skolefravær eller PP-rådgiveren kan lage forberedelsesfilm før kartleggingssamtale. En forberedelsesfilm bør svare på de 7-H-ene som er grunnleggende prinsipper i pedagogisk tilrettelegging for elever med behov for struktur og forutsigbarhet. Film som forberedelse må gi eleven svar på de 7 H-er

De 7 h`er

Råd om hvordan film kan brukes til å forberede elever

Tiltak - se eksempler

I antologien Felleskap i lek og læring, under overskriften inkluderende læringsaktiviteter, kan du lese mer om hvordan tiltakene over er brukt i veiledning fra rådgivere i hvor Statped har vært en del av laget rundt elever med nevroutviklingsforstyrrelser.

AV1-roboten

AV1 er en kommunikasjonsrobot som kan gjøre det mulig for elever med skolefravær å delta i det faglige og sosiale felleskapet på skolen.
For at AV1-roboten skal være et nyttig verktøy for elever med nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær, må det være en tydelig plan for bruk. PPT, skole, foreldre og eleven må være enige i hvorfor, hvordan og når AV1-roboten skal benyttes.

Ulike måter å bruke AV1 på

For elever med ADHD, Tourettes syndrom og/eller autismespekterforstyrrelser kan AV1-roboten blant annet benyttes som:

  • bindeledd mellom eleven og klassen
  • eleven kan delta i undervisningen i klasserommet fra et grupperom
  • verktøy i opptrappingsplanen
  • forberedelse til å øve seg på nye arenaer
  • plan B om eleven om ikke klarer å møte på den planlagte aktiviteten

Fordelen med å bruke AV1-roboten er at er at den kan brukes som en plan B om eleven ikke klarer å delta på skoleaktiviteten, som opprinnelig er planlagt. AV1-roboten er ikke å foretrekke over det å være til stede. Der det ikke er mulig med fysisk oppmøte på skolen kan AV1-roboten bidra til inkludering faglig og sosialt.

Eksempel hvor AV1 er bruk som bindeledd mellom eleven og klassen på en annerledesdag

«Ida» har utfordringer med å delta på annerledesdager som klasseturer. Det blir for uforutsigbart og hun opplever å miste oversikten. Det fører til høyt stressnivå hos Ida som igjen fører til at hun ikke klarer å møte. Det gjør at hun ikke har deltatt på slike dager før hun fikk AV1-roboten. Nå deltar «Ida» på annerledesdager med klassen ved at lærere tar med seg AV1-roboten på klasseturene.

Eksempel på en elev som deltar på fellesundervisning i klasserommet fra grupperommet

«Jonas» har sensoriske vansker. Det betyr at han tolker lyd, lukt, smak, berøring og lys på en annerledes måte sammenlignet med medelever. Alle lyder, lukter og synsinntrykk gjør det slitsomt å være i klasserommet. Han ønsker å være der, men noen ganger blir det for mye og han endte tidligere opp med å løpe hjem. Nå trekker han seg heller tilbake til et eget rom på skolen der han bruker AV1 roboten for ikke å gå glipp av undervisningen. Roboten gir han også muligheten til å starte dagene på en rolig måte. Når han så er klar og støynivået i klassen er lavt nok, kan han komme inn.

Eksempel på bruk av AV1 roboten i opptrappingen og som forberedelse til å øve seg på nye arenaer

«Erik» hadde ikke vært utenfor døren på halvannet år. I arbeidet med forberedelse og opptrapping til skolen ble det rigget et opplegg på en alternativ arena med én lærer. Det har gått veldig bra. «Erik» og læreren har fått en god relasjon og kommet i gang med fag. Det neste steget er å nærme seg klasserommet igjen. Som en del av opptrappingsplanen og forberedelse til klasserommet brukes AV1-roboten for å håndtere engstelsen «Erik» har for å gå i vanlig klasse.
AV1-roboten i seg selv løser ikke utfordringene for elever med skolefravær, men den kan brukes som et ledd i arbeidet med å få eleven tilbake i et faglig og sosialt felleskap.

Side 11 av 13