Til hovedinnhold

– Erfaringsoverføring er avgjørende

– Har barnet komplekse utfordringer, er overføring av erfaring like viktig som kunnskap om tilstanden. Kjennskap til barnets måter å kommunisere på er avgjørende viktig å få overført, sier seniorrådgiver Hege Krog Francke i Statped.

Hun jobber til daglig med å veilede lærere og PP-rådgivere som jobber med barn med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet.

– De fleste har ikke erfaring med elever med slike utfordringer, og er usikre. Da er det viktig å opparbeide forståelse for barnets måte å forholde seg til omverden på. Det er viktig å være nysgjerrig og utforskende på hvordan et barn uttrykker seg når syns- og hørselssansen er redusert. Hvordan barnet innhenter informasjon fra sine omgivelser og nærpersoner, er også sentralt, forklarer rådgiveren.

Ved overganger, for eksempel fra barnehage til skole, er det nyttig å lytte til erfaringer fra barnehagen. Det handler ikke bare om verktøy og metode, men å bli kjent med barnet. Her er det også av stor betydning å lytte til foreldrenes erfaringer.

Krog Francke mener at elever som fungerer godt kognitivt, kan bli feiltolket om man ikke har kjennskap til barnets måte å kommunisere på.

– Vi vet at mange barn med store kommunikasjonsvansker ofte uttrykker langt mer enn det vi oppfatter umiddelbart. Det handler om å være bevisst på hvordan barnet uttrykker seg, og ikke minst møte og respondere på deres språklige uttrykk, forklarer rådgiveren.

Starter tidlig

For at overgangene skal bli så lite belastende som mulig, må alle i laget rundt barnet får nødvendig informasjon og opplæring. Målet er at barnet og familien skal oppleve at ting er på plass og slippe å bekymre seg. Jo mer som er på plass i god tid, jo bedre vil barnet kunne bli en del av et læringsfelleskap.

– Vi begynner derfor å planlegge skolestart ett år før barnet skal begynne på skolen. Da kan PPT-barnehage og PPT-skole jobbe sammen, og personalet fra barnehage og skole kan dele informasjon. Ved en slik overlappingsperiode kan PPT-skole få mulighet til å skrive en velbegrunnet sakkyndig vurdering før skolestart, sier Krog Francke.

Hvordan tilrettelegge best

Hun er opptatt av å øke kompetansen i nettverket. Dette innebærer opplæring i hva det doble sansetapet kan bety og hvordan dagen best kan tilrettelegges for læring. Vansker knyttet til kommunikasjon, informasjonstilegnelse og mobilitet er hovedutfordringer ved kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet.

– Tilrettelegging av det fysiske miljøet som for eksempel lys- og lydforhold må også avklares. Hvilken undervisningsmetodikk skal brukes for at barnet får utnyttet sitt læringspotensial i best mulig grad sammen med de andre i klassen? Kunnskap om hvordan barnet bruker sin eventuelle syns- og hørselsrest, er også en viktig faktor. Det samme er opplæring i barnets kommunikasjonsform som for eksempel tegnspråk og taktile kommunikasjonsformer, forklarer hun.