Til hovedinnhold

Hvem har bruk for universell utforming?

Flere hundre tusen mennesker i Norge har nedsatt funksjonsevne. Enkelte funksjonsnedsettelser er synlige, andre usynlige. For noen mennesker er det en vedvarende situasjon, for andre en fase i livet.

De fleste av oss vil oppleve nedsatt funksjonsevne i deler av livet, for eksempel i forbindelse med sykdom, skade, graviditet eller alderdom. Løsninger som er utformet med tanke på mangfoldet i befolkningen og etter prinsippene om universell utforming, vil være funksjonelle og ha kvaliteter som alle vil ha glede og nytte av. Konkrete løsninger som er nødvendige for noen, er gode for alle.

Strategien universell utforming er god samfunnsøkonomi i og med at den reduserer behovet for særløsninger eller spesielle tilpasninger.

Nedsatt hørsel kan gjøre det vanskelig å kommunisere, oppfatte muntlig informasjon og å delta på møter. For mange kan visuell informasjon til en viss grad erstatte muntlig informasjon. Høyttaleranlegg, tydelig tale, gode akustiske forhold, godt lys og lite bakgrunnsstøy er en fordel for alle. Høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler som teleslynge, FM- eller IR-anlegg kan hjelpe mange. Sterkt hørselshemmede og døve kan trenge tegnspråktolk eller skrivetolk.

Mange i befolkningen har lese- og skrivevansker. Enkle tiltak kan gjøre det lettere å forstå innholdet i rapporter, sakspapirer, brosjyrer og annet skriftlig materiell. Utforming må ivareta god lesbarhet og språket bør være tydelig og enkelt. Personer med lese- og skrivevansker har ofte nytte av å få elektronisk informasjon eller lydinformasjon.

Det gjelder å bli bevisst på hva som kan skape problemer og hindrer deltakelse og tilgjengelighet på ulike områder. Mange hindringer lar seg lett fjerne og enkle tiltak kan ha stor effekt.

Digital informasjon er et tiltak som vil være til stor nytte. Det gjør at mottakeren selv kan velge størrelse på skriften, punktskrift eller lyd.