Til hovedinnhold

Tilgjengelighet for barn med bevegelseshemning og multifunksjonshemming

Adkomst til lokalene

Ramper og heiser tilpasset for både manuelle og (store) elektriske stoler med ledsagerstyring. Brede nok terskelfrie dører med elektrisk døråpner som er tilgjengelig for betjening fra rullestol. Handicapparkering i nærheten av inngangsparti og muligheter for å transportere rullestolbrukere tettest mulig til inngangsdør.

Uteareale

Fast dekke på veier og tilgjengelighet til samlingsplasser og lekeapparater. Det bør også være tilgjengelig med rullestol til bålplasser, gapahuker etc. som måtte være tilknyttet skolen og barnehagen.

Garderobe og oppstillingsplass for hjelpemidler

Barn med store fysiske funksjonsnedsettelser vil gjerne ha behov for store plasskrevende hjelpemidler - som flere rullestoler til bruk ute og inne, personløfter, stå-stativ og gang-hjelpemidler som Walker o.l. Disse krever også lademuligheter. Det er viktig å huske at hjelpemidlene «vokser med» barnet og blir gradvis mere plasskrevende. Garderobe bør tilrettelegges for å muliggjøre størst mulig selvstendighet.

Toalett og stellerom

Bør muliggjøre størst mulig grad av selvstendighet. Ordinære handicaptoaletter kan være for små til å romme store elektriske rullestoler og muligheter for å bruke personløfter fra rullestol til toalett og tilbake. En del barn vil være inkontinente for urin og avføring skoleløpet ut, og vil trenge en stor nok stellebenk for å få hjelp med bleieskift. Håndvask rullestolbrukeren kan benytte selv må være tilgjengelig i rommet.

Generell tilpasning av ulike rom

Viktig med tilstrekkelig størrelse på ulike rom – også spesialrom som skolekjøkken, kunst & håndverksrom, musikkrom etc. Viktig med transportsoner for tilgjengelighet med rullestol med tanke på møblering. Det blir ofte undervurdert at alle hjelpemidler vokser med barna – så det som er tilstrekkelig i barnehage og barneskole blir for lite i ungdomssskole og vidergående skole. En elev i ungdomskolen og vidergående skole kan sammen med den elektriske rullestolen samlet komme opp mot 200 kg. Rullestolen med ledsagerstyring hvor ledsageren nødvendigvis må gå bak kan komme opp i en total lengde på 3 meter, og det krever sin sving-radius.

En del elever har vansker med personlig hygiene, siklingsproblematikk etc. Det er derfor viktig med lett tilgjengelige muligheter for håndvask for både elev og personale.

Behov for spesialrom

Barn og ungdom med store lærevansker har behov for enerom og rom for mindre grupper utenom (men helst i tilknytning til) klasserommene for å muliggjøre god inkludering. Disse må også ha tilstrekkelig areal til å romme store rullestoler og spesialutstyr. Noen har behov for hviletid i skjermet rom med seng el.l. og det kan være behov for plass til fysioterapibenk, utstyr for sondernæring, respirasjonshjelpemidler, hev- og senkbart arbeidsbord, spesialtilpasset datautstyr og kommunikasjonshjelpemidler etc.

Skolebasseng

Basseng tilknyttet skoler må har rampe for å kunne kjøre ut i vannet med bassengstol eller basseng-båre. Det må være egen handikapgarderobe med dusjbenk. Mange bevegelseshemmede kan ikke være i basseng med ordinær svømmeopplæringstemperatur, og er avhengig av vannet kan varmes opp til 37 grader (terapibasseng).

Behov for personløfteutstyr

Det kan medføre både ubehag, smerte og feilstillinger i muskler og ledd hvis man blir sittende lenge i samme posisjon. For sterkt bevegelseshemmede er det behov for flere stillingsendringer i løpet av dagen muligheter for å både sitte, ligge og evt. stå/gå i ulike hjelpemidler. For dette behøves tilfredsstillende personløfterutstyr flere steder. Flyttbare personløftere er tungvinte, så takmonterte heiser på skinner i taket er å foretrekke av hensyn til både bruker og medhjelper. Dette krever solide takkonstruksjoner. Generelt sett er det kostbart og komplisert å gjøre større bygningsmessige tilpasninger i ettertid.

Tilpasning ved orienteringsvansaker

En del har vansker med å orientere seg i bygninger på grunn av synsvansker og/eller kognitive vansker. Forskjellige farger på avdelinger, dører og rom eller ulike typer brystningslister kan avhjelpe dette.

Spesialskoler og spesialklasser

Noen kommuner oppretter spesialskoler og mange kommuner oppretter spesialklasser hvor flere elever med multifunksjonshemming får sitt skoletilbud på samme sted. Dette stiller ekstra store krav til romslige arealer.