Til hovedinnhold

Universell utforming av barnehage og skoler

Noe av det viktigste når man tenker universell utforming av barnehage / skoler er å ha en metodikk og pedagogikk for å ivareta alle barna / elevene. Ikke å skille ut det enkelte barnet ved å merke og organisere kun for hans / hennes del. På denne måten skapes et inkluderende læringsmiljø, som er bra for alle.

Det er et omfattende regelverk og mange standarder for universell utforming av bygg. Universell utforming er viktig for alle, men helt nødvendig for Statpeds brukergrupper. Statpeds kompetanse er knyttet til konkret rådgivning basert på erfaring og forskningsbasert kunnskap. Det er viktig for barnehage- og skoleeier å være oppmerksom på å tilrettelegge og ikke velge minimumsstandarder for utformingen av lokaler.

Tipsliste

Ved nybygg og rehabilitering er det viktig å trekke inn personer med kompetanse på konsekvenser av ulike funksjonsnedsettelser tidlig i bygge-/rehabiliteringsprosessen. Dette kan eksempelvis være kommunens råd for personer med funksjonsnedsettelser, kommunens ergo-/fysioterapitjeneste eller bruker/interesseorganisasjoner.

  • Skoler og tilhørende utearealer bør være universelt utformet i et inkluderingsperspektiv både med tanke på elever med ulike bevegelsesvansker, synsvansker, hørselsvansker og ulike kognitive vansker.
  • Enkelte elever vil trenge spesialtilpasning og individuell tilrettelegging, og det bør tilrettelegges for fleksible romløsninger og innredninger så langt det lar seg gjøre.
  • Med tanke på elever med ulike bevegelsesvansker bør adkomst til skolen utformes med dører, ramper og heiser tilpasset både elever som bruker krykker, rullator, manuell rullestol og elektriske rullestol med ledsagerstyring. Inne må det være god framkommelighet og muligheter for størst mulig selvstendighet i garderober, toaletter, klasserom, grupperom og ulike spesialrom.
  • En del elever har ulike kognitive utfordringer som vansker med å orientere seg, mange har oppmerksomhetsvansker og kan være lett avledbare, eller de kan være overømfintlige for ulike sanseinntrykk. Skoler bør derfor være enkle å orientere seg i og ha skjermingsmuligheter for de som trenger det.
  • Det er viktig og helt nødvendig med fysisk tilrettelegging for et godt læringsmiljø i aktuelle klasse- og grupperom. Det inkluderer allmenn- og punktbelysning, lysavskjerming, akustikk, støydempende tiltak og markering av aktuelle inne- uteområder som. f.eks. trapper og andre kritiske punkter.
  • Lyd- og lysforholdene må være gode, slik at elever med sansetap har gode læringsforhold. NAV hjelpemiddelsentral utfører etterklangsmåling på bestilling.
  • Hørselsteknisk utstyr bør monteres (være tilgjengelig) i alle rom på skoler hvor det er elever med nedsatt hørsel.