Analyse av inkluderende praksis i barnehager og skoler

Statped har utviklet et analyseverktøy for å fremme inkluderende læringsmiljø og praksis i barnehager og skoler. 

Verktøyet viser hvilke områder barnehager og skoler kan jobbe videre med for å sikre inkluderende praksis.

Søk om opplæring i å bruke analyseverktøyet

Verdt å vite

 • Analysen kartlegger skolers/barnehagers inkluderende praksis. Personalet fyller ut et digitalt påstandsskjema. Når de besvarer påstandene, vil de få et bilde av egen praksis knyttet til Mitchells ti faktorer for inkluderende opplæring

  Analyseverktøyet ivaretar

  • Rammeplan for barnehagen (barnehageanalysen)
  • Overordnet del i Fagfornyelsen (skoleanalysen)
  • Barnekonvensjonens artikkel 12 om barnets rett til å bli hørt

  Arbeidet forutsetter at PPT har basiskompetanse om inkluderende praksis og kompetanse i å hjelpe barnehager og skoler med organisasjons- og kompetanseutvikling (jamfør kvalitetskriterier i PPT).

  Verktøyet er tilgjengelig for dem som bruker Office365. Vi jobber med å gjøre det tilgjengelig via flere IT-systemer/-plattformer. 

  Lurer du på noe, kan du sende en e-post til kompetanseloftet@statped.no.

Slik er analysen

  • PPT og ledelsen i barnehagen / på skolen blir enige om at de vil utvikle organisasjonens inkluderende praksis. Motivasjon avgjør om verktøyet gir effekt.
  • Ledelsen i barnehagen / på skolen forbereder og motiverer sine ansatte ved å
   • forankre analysen/endringsarbeidet i sentrale styringsdokumenter
   • gi personalet tid til å lese og bearbeide artiklene om inkludering og Mitchells 10 faktorer
  • PPT/(Statped) sender det digitale spørreskjemaet til ledelsen i barnehagen eller på skolen, som sender det videre til sine ansatte.
  • De ansatte svarer anonymt på det digitale skjemaet.
  • Når alle har svart, får barnehagen/skolen tilsendt resultatene i form av grafiske profiler, som denne:
   Skjermbilde: Fremstilling av faktoren visjon
   Skjermbildet viser score i faktoren visjon.
  • PPT (Statped) og ledelsen reflekterer rundt resultatene. De velger ut en  påstand som organisasjonen ønsker å gripe fatt i for å forbedre sin inkluderende praksis.
  • De ansatte møtes og jobber i refleksjonsgrupper ved bruk av SWOT-metoden (udir.no).
  • De identifiserer organisasjonens sterke og svake sider, samt mulighet og trusler knyttet til å utvikle en forbedret praksis. 
  • Det utformes tiltak basert på hva som er kommet frem gjennom SWOT.
  • Refleksjonen kan gjentas med flere påstander til barnehagen/skolen/PPT opplever at potensialet i analyseresultatene er utnyttet.
  • PPT (Statped) støtter barnehagen/skolen i deres utviklingsarbeid etter behov og avtale.

Slik er opplæringen

  • Teoretisk forankring av analyseverktøyet.
  • Gjennomgang av innholdet i analyseverktøyet.
  • Gjennomgang av hvordan et analysearbeid gjennomføres.
  • Refleksjoner rundt bruken av verktøyet, etiske dilemmaer og andre problemstillinger som kan dukke opp.
  • Teknisk innføring i å bruke analysen. Gjennom dette får PPT tilgang til det digitale spørreskjemaet og skåringskjema for å bearbeide resultatene.
  • PPT velger ut to til fire barnehager/skoler hvor de ønsker å gjennomføre analysen.
  • PPT starter gjennomføringen av analysearbeidet og innhenter data fra barnehager/skoler.
  • PPT bearbeider resultatene i skåringskjema og sender dem tilbake til barnehager/skoler i form av grafiske framstillinger.
  • PPT og Statped ser gjennom resultater fra én eller flere utvalgte barnehager/skoler. De reflekterer sammen om resultatet og hvordan PPT skal ivareta videre prosess med barnehagene/skolene.
  • Opplæring i bruk av SWOT-metoden (udir.no).
  • PPT har møte med ledelsen på barnehagene/skolene for å reflektere om resultatene.
  • Det velges ut én eller flere påstander som barnehagen/skolen skal arbeide med (ved bruk av SWOT).
  • Statped kan bistå digitalt i dette møtet.
  • PPT er fysisk til stede sammen med barnehagen/skolen. I noen tilfeller kan det også være aktuelt at Statped deltar. Dette avklares i den enkelte sak.
  • Etter at SWOT-analysen er gjennomført, utarbeider barnehagene/skolene en tiltaksplan. Der bestemmer de seg for tiltak som skal iverksettes. PPT samarbeider tett med ledelsen for å gi støtte.
  • PPT og Statped oppsummerer og reflekterer om arbeidet med analyseverktøyet. Vi drøfter aktuelle problemstillinger.
  • Etter gjennomført opplæring kan PPT-rådgivere bruke verktøyet på egen hånd.

Erfaringer

 • Møt Anne Berit Løkås, leder av PPT Ytre Helgeland, i samtale Anita Sande, seniorrådgiver i Statped, om erfaringer med analyseverktøyet (5:15):

  Fakta om PPT Ytre Helgeland

  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste for 50 enheter
  • Analyse for inkluderende praksis i barnehage og skole er en del av løpende arbeid med å utvikle regionen