Deltidsopplæring i tegnspråk for grunnskoleelever

Deltidsopplæringen retter seg mot elever som har opplæring i tegnspråk, og som vil ha utbytte av et tegnspråklig læringsmiljø.

Statpeds deltidsopplæring er definert som en alternativ opplæringsarena ifølge opplæringslova § 2-3. Konkretisering av mål og ansvarsfordeling fastsettes i en årlig, individuell samarbeidsavtale med elevens bostedsskole.

Her finner du mer informasjon om tegnspråk.

Søk om deltidsopplæring

 • For at grunnskoleelever med opplæring i tegnspråk skal få deltidsopplæring, må pedagogisk-psykologisk tjeneste søke Statped om en individbasert tjeneste

  Søknad om deltidsopplæring sendes til Statped innen 1. mars (med oppstart påfølgende skoleår). Oppdatert sakkyndig vurdering fra PPT kan ettersendes, men innen 3 måneder etter søknad. Søknader til deltidsopplæring i Statped, blir ikke behandlet før det foreligger en gjeldende sakkyndig vurdering for det skoleåret det søkes om.

  Søknader som kommer inn etter den fristen, vil bli behandles fortløpende, og vi vil prøve å få til oppstart så raskt som mulig. Når tjenesten innvilges, blir vedtak sendt til PPT, med kopi til skole og foresatte.

  Rektor

  Rektor ved bostedsskolen fatter et enkeltvedtak om opplæring i og på tegnspråk ifølge opplæringslova § 2-6, og/eller spesialundervisning ifølge opplæringslova § 5-1. I tillegg må det fattes et vedtak om opplæring på en alternativ opplæringsarena jmfr rundskriv UDIR 3-2010 (lenke), og vedtak skal sendes til Statped postmottak innen 15. september hvert skoleår.

  Innhold i søknaden

  Elevens behov for opplæring i tegnspråk må begrunnes. I samsvar med barnekonvensjonen må motivasjon for tegnspråk og søknad om deltidsopplæring drøftes med eleven. Følgende må tydelig fremkomme av søknaden, det er ikke tilstrekkelig at det  står i den sakkyndige vurderingen:

  1. Behov/mål: PPT må redegjøre for elevens behov for opplæring i tegnspråk jmf. §§2-6 og/eller 5-1, samt beskrive målet med opplæring på en alternativ opplæringsarena.

  2. Opplæringsparagraf: Det må komme tydelig frem av søknaden om eleven får tegnspråkopplæring etter § 2-6 og/eller § 5-1 i opplæringsloven.

  3. Omfang: Antall uker det søkes om, skal stå i søknadskjemaet. PPT kan på vegne av foresatt og skole søke om inntil 12 uker deltidsopplæring, uten trekk i kommunens rammetilskudd. Statped deltidsopplæring legger til rette for 6 uker i aldersblandete grupper på 1-4.trinn, 5-7.trinn eller ungdomstrinnet, uker ut over dette må avtales individuelt.

  Antallet uker med deltidsopplæring fastsettes i samråd mellom PPT, skole og foresatte. Elevens behov skal legges til grunn og skolens muligheter for å dekke behovet vil variere. Omfanget kan være alt fra én til tolv uker. Dersom man senere ønsker flere uker enn det som opprinnelig ble søkt om, trengs det ikke en ny søknad, men PPT må bekrefte skriftlig at omfanget utvides.

  Individuelle behov: Det bør beskrives om det er særlige behov som må ivaretas ut over et tegnspråklig læringsmiljø. Eksempelvis mediske behov, behov for støtte i undervisningen. Der eleven særlig behov for individuell oppfølging, kan det være aktuelt med følge fra bostedsskole for å gi eleven trygghet og oppfølging i tråd med elevens enkeltvedtak.

Tegnspråkopplæring for ulike målgrupper

 • Elever som etter sakkyndig vurdering fra PPT og vil ha utbytte av tegnspråk i opplæringen, kan få tjenesten deltidsopplæring etter søknad fra PPT. Dette kan være hørselshemmede elever, eller elever som har tegnspråklige foresatte (KODA). 

  Deltidsopplæring foregår i et tegnspråklig miljø, med vekt på å utvikle flere språk/en bimodal tospråklighet. Statped deltidsopplæring legger til rette for 6 uker deltidsopplæring i aldersblandete grupper på hovedtrinn 1.–4., 5.–7. og 8.–10.

  Bostedsskoler kan i samarbeid med foresatte søke om inntil tolv uker av skoleåret, men opplæring blir da i ulike/andre aldersgrupper. PPT søker på vegne av skole og foresatte.

  Avslutning av grunnskole

  Det er utfordrende for kommunale grunnskoler å bygge et språkmiljø og sette seg inn i hva det innebærer å ha en tegnspråklig elev på skolen. Statped mottar mange henvendelser fra skoler i forbindelse med overgang fra barnehage til skole, men også nå eleven nærmer seg avslutningen av 10-årig grunnskole.  

  I denne filmen på 20 minutter belyses en del vanlige spørsmål som dukker opp ved slutten av skolegangen:  

  • Søknadsprosedyre til videregående skole 
  • Botilbud for elever med lang reisevei 
  • Knutepunktskoler for tegnspråklige elever 
  • Frister som skal overholdes 
  • Oppmelding og gjennomføring av eksamen 
  • Skriftlige eksamensfag og muntlige eksamensfag 
  • Forskrifter og regelverk 
  • Vurdering og standpunktkarakter 
  • Tilrettelegging og unntak ved gjennomføring 
  • Bruk av tolk til eksamen
 • Familien er det sentrale, sosiale felleskapet for barn og unge. Barn og unge som bruker tegnspråk skal oppleve å være inkludert i familie og nærmiljø, og her er tegnspråk en viktig nøkkel. Foreldre og søsken vil være en viktig del av språkmiljøet, også i bruk av tegnspråk. Derfor handler et helhetlig tjenestetilbud til deltidselevene også om tilbud til familien.

  Tilbud til foreldre og søsken blir gitt i alle Statpeds regioner. I praksis innebærer det at søsken får mulighet til å lære norsk tegnspråk sammen med foreldrene sine.

  Tilbudet blir gitt gjennom en kursrekke i Statped som kalles «Se mitt språk». Kursene koordineres med deltidsopplæringen så foreldre og søsken kan komme på kurs noen av ukene det tilbys deltidsopplæring.  

 • Mesteparten av elevens læring skjer på bostedsskolen. Elevenes lærere kan etter avtale hospitere i undervisningen uker sammen med elevene. Gjennom hospitering får lærerne påfyll i tegnspråk, de får erfare et visuelt orientert læringsmiljø og mulighet til å observere eleven i tegnspråklig samhandling med andre.

  Statped tilbyr også digitale nettverk for lærere som underviser elever med tegnspråk. Dette er en arena der lærere kan drøfte og utveksle erfaring knyttet til opplæringen.

  Ansatte ved bostedsskolene til deltidselevene får tilbud om fjernundervisning i tegnspråk. Målgruppe er lærere eller SFO-ansatte som ønsker bedre tegnspråkferdigheter i kommunikasjon med eleven. Dette er digitale kurs på ulike nivå som følger en fastsatt plan gjennom hele skoleåret. Skolen melder på deltakere til nettverk og fjernundervisning i tegnspråk via Statped kurskalender, og det er kostnadsfritt for skolene.

  Lærere fra bostedsskoler er også velkommen til å hospitere på deltidsuker etter avtale med ansvarlig lærer. Lærere fra de ulike bostedsskolene inviteres også til å delta i digitale nettverk for å drøfte faglige problemstillinger og utveksle erfaring med andre lærere.

 • Statped tilbyr kurs der alle som er interessert, kan melde seg på. Eksempler på kurs er «Digitalt innføringskurs i tegnspråk», «Grunnleggende kurs i tegnspråk for ansatte i skole og PPT» og «Opplæring i og på tegnspråk i skolen».

  Oversikt over våre kurs finner du her.

   

Om deltidsopplæringen

 • I all opplæring på grunnskolenivå er det kommunen som har det overordnede ansvar for elevens opplæring. For de aller fleste elevene vil dette bety nærskole i hjemmemiljø, for enkelte andre en interkommunal skole eller en privatskole. I alle tilfeller er det elevens kommune, oftest delegert til rektor, som har hovedansvar for elevens opplæring.

  Statped deltidsopplæring er ikke en skole, men er definert som en alternativ opplæringsarena. Statped gjennomfører deler av elevens opplæring etter søknad fra PPT og i samarbeid med elevens skole.

  En alternativ opplæringsarena er et område der en eller flere elever får opplæring utenfor skolens område og foregår i tråd med retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet 3-2010 (udir.no).

  Rektors ansvar 

  Rektor på elevens bostedsskole har det overordnede ansvar for opplæringstilbudet, også når elevene er på en alternativ opplæringsarena.

  For at en elev skal kunne få opplæring på en alternativ opplæringsarena må eleven ha et enkeltvedtak, i tråd med retningslinjene se rundskriv Udir 3-2010 (udir.no). Rektor kan ikke skrive enkeltvedtak om alternativ opplæringsarena i Statped uten hjemmel i opplæringslova § 2-6 og/eller § 5-1.

 • I deltidsuker jobber elevene temabasert med utvalgte fag, der tegnspråk er en del av all undervisning. I alle deltidsuker er det fokus på de fire fagene for elever som følger opplæringslova § 2-6 og har tegnspråk som førstespråk:

  • norsk for elever med tegnspråk
  • norsk tegnspråk
  • engelsk for elever med tegnspråk 
  • drama rytmikk

  For elever som følger ordinære læreplaner og har tegnspråkopplæring etter opplæringslova § 5-1, finner Statped andre relevante mål å jobbe etter.

  Mellom deltidsukene har alle elever tilbud om å delta i fjernundervisning i tegnspråk. Videomøter gir elevene en arena der de kan praktisere den muntlige delen av tegnspråk, og holde kontakt med de andre deltidselevene. Til fastsatte tider møter de 3-4 andre elever og lærere fra Statped deltidsopplæring. 

 • Statped deltidsopplæring defineres som en alternativ opplæringsarena, og er bemannet i henhold til opplæringslovens kompetansekrav til lærere. Undervisningen er basert på elevens enkeltvedtak i kommunen, og Statped deltidsopplæring samarbeider med bostedsskoler for at elever skal kunne nå sine læringsmål.

  Elever tilknyttet deltidsopplæringen har en ansvarlig lærer følger opp den enkelte elev og samarbeider med lære på bostedsskolen om helhetlig opplæring. Det kreves et godt samarbeid mellom bostedsskolen og Statped for å skape god sammenheng i opplæringen.

  Konkretisering av mål og ansvarsfordeling fastsettes i en årlig, individuell samarbeidsavtale mellom elevens bostedsskole og Statped.

   

   

Fjernundervisning

 • Elever som har enkeltvedtak om Statpeds tjeneste «Deltidsopplæring i tegnspråk for grunnskoleelever», får tilbud om fjernundervisning i norsk tegnspråk som en del av opplæringen. For å møtes i trygge rammer som ivaretar personvern, bruker Statped læringsplattformen Canvas.  

  Å lære språk forutsetter kommunikasjon med andre, men mange deltidselever har få tegnspråklige samtalepartnere i hjemmemiljøet. Derfor tilbyr deltidsopplæringen én økt med fjernundervisning i uken. Avhengig av alder og individuelle forutsetninger, kan økten vare fra 20 til 45 minutter.

  Målet med fjernundervisning er å kunne skape en språklig arena der elevene får brukt tegnspråk med jevnaldrende. Fjernundervisning tar utgangspunkt i læreplanen for norsk tegnspråk og/eller den tegnspråklige delen av elevers individuelle opplæringsplan. Det er en integrert del av deltidsopplæringen, og vil derfor knyttes til tema som det undervises i de ukene elevene er på deltidsopplæring.

  Oversikt over tid og grupper vil bli kommunisert til den enkelte skole, og planer utarbeides i samarbeide med lærer på bostedsskole. Fjernundervisning i tegnspråk forutsetter at ansatte ved bostedsskole har tid og kompetanse for å følge opp eleven i arbeidet med tegnspråk.

  Påmelding til fjernundervisning

  Fjernundervisning er en del av deltidsopplæringen og skolen melder seg på gjennomStatped kurskalender. Det trengs ingen kurskode. Det er avgjørende at Statped har oppdatert kontaktinformasjon til lærer, skoleledelse og it-avdeling i kommunen, på den måten kan vi i felleskap sikre at det tekniske ikke hindrer eleven i å delta i undervisningen.

 • Statped bruker læringsplattformen Canvas til alle som mottar tegnspråkopplæring fra Statped. Her legges det ut informasjon, lærestoff og oppgaver som skal besvares med filminnleveringer. I denne forbindelse trenger Statped samtykke for å kunne motta og lagre filminnleveringer.

  Brukerne får individuell påloggingsinformasjon for å kunne samhandle med elever/kursdeltakere og lærere i Statped innenfor trygge rammer som ivaretar personvernlover. Lærere ved bostedsskoler kan også få individuell pålogging for å samarbeide om opplæringen, dette avtales med elevens ansvarlige lærer i Statped.

  Slik bruker du Canvas og nyttig informasjon for brukere og teknisk ansvarlige.

  Logg inn med din påloggingsinformasjon.

Fysiske samlinger

 • Bergen

  Deltidsopplæring i Bergen tar imot elever fra Rogaland og Vestland.
  Undervisningen gis på Nattland oppveksttun.  

  Oslo

  Deltidsopplæringen i Oslo tar imot elever fra Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. 

  Undervisningen gis ved Statped og holder til i D-bygget på Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768. 

  Trondheim

  Deltidsopplæringen i Trondheim tar imot elever fra fylkene Nordland og Troms og Finnmark, Trøndelag og Møre og Romsdal.

  Undervisningen er på Statped, i bydelen Heimdal ,Trondheim. 

  Tromsø

  For elever fra de to nordligste fylkene har Statped i samarbeid med Tromsø kommune et tilbud om to ekstra deltidsuker i året.

  Tilbudet gjelder for alle elever i grunnskolen, og opplæringen gis i aldersblandet gruppe. Disse ukene har en nordnorsk profil, og er ment for å gi elever, foreldre og søsken mulighet til å bli kjent og bygge nettverk i nord. Samiske tema er en naturlig del av opplæringen disse ukene. Foreldre får tilbud om kurs samtidig som deltidsopplæringen, men disse er ikke en del av Se Mitt Språk. Søsken inviteres også til tegnspråkkurs.

   

 • Elever og foresatte som bor langt unna Statpeds lokaler (mer enn1 times reisevei), får et overnattingstilbud på hotell. Kost og losji er kostnadsfritt for kursdeltakere. Statped tar ikke ansvar for elever før/etter skoletid. Ved overnatting må barn/ungdom ha tilsyn og Statped dekker derfor også kost og losji for en voksen.

  Statped legger til rette for sosiale møteplasser og -aktiviteter for elever, samt foreldre og søsken, på ettermiddag og kveldstid når de deltar på de fysiske samlingene.

  På 5-7.trinn inviterer Statped elever til deltakelse på Kulturtreffet i Oslo. Dette innebærer en reise med overnatting, der elevene får mulighet til å bli kjent med flere tegnspråklige elever fra andre deler av landet og oppleve et visuelt rettet kulturtilbud.

  På ungdomstrinnet inviterer Statped alle deltidselevene til to nasjonale ungdomsuker. Da møtes deltidselever fra hele landet til læring i et størres tegnspråklig læringsmiljø der de også kan knytte kontakter i andre deler av landet.

 • Opplæring og botilbudet ved Statped er kostnadsfritt for foresatte og kommune. Kurs for foresatte og deltidsopplæring for elever koordineres, men kan ha ulikt omfang. Når foresatte er på kurs, kan de søke om opplæringspenger fra NAV.

  Elevens rettigheter og kommunens forpliktelser med hensyn til skyss, reisefølge og tilsyn er regulert i opplæringslova kapittel 7, her legges ansvaret til elevens bostedskommune.

  Dette innebærer at det er kommunens ansvar å sørge for tilsyn ut over skoletid når en elev er på deltidsopplæring i regi av Statped. Vanligvis vil dette være foresatte, men kommune kan avtale andre løsninger for tilsyn ut over skoletid.