Alternativ opplæringsarena

En alternativ opplæringsarena er et område der en eller flere elever får opplæring utenfor skolens område. Statpeds deltidsopplæring for hørselshemmede elever er nettopp en slik arena og foregår i tråd med retningslinjene for «alternativ opplæringsarena », se rundskriv Udir 3-2010 (udir.no).

Må knyttes til opplæringsloven

Deltidsopplæringen er bemannet i henhold til opplæringslovens kompetansekrav til lærere og er basert på enkeltvedtak i kommunen. For at en elev skal kunne få opplæring på en alternativ opplæringsarena må eleven ha §2.6 og/eller §5.1. Rektor kan ikke skrive enkeltvedtak om alternativ opplæringsarena uten hjemmel i §2.6 og/eller §5.1.

Rektors ansvar gjelder også alternativ opplæringsarena

Rektor ved en elevs bostedsskole har det overordnede ansvar for elevens opplæringstilbud, også når elevene er på en alternativ opplæringsarena. Dermed har rektor også ansvar når eleven er på Statpeds deltidsopplæring. Det kreves et godt samarbeid mellom bostedsskolen og Statped for å skape god sammenheng i opplæringen. Mål og ansvarsfordeling fastsettes i en individuell samarbeidsavtale mellom elevens bostedsskole og Statped.