Søk om deltidsopplæring

For at grunnskoleelever med hørselshemninger skal få deltidsopplæring, må pedagogisk-psykologisk tjeneste søke Statped om en individbasert tjeneste. 

Før det søkes om deltidsopplæring i regi av Statped, må pedagogisk-psykologisk tjeneste utarbeide en sakkyndig vurdering.

Når søknad om deltid er behandlet, må kommunen fatte et enkeltvedtak om opplæring i og på tegnspråk ifølge opplæringslova § 2-6, og/eller spesialundervisning ifølge opplæringslova § 5-1. Enkeltvedtak skal sendes til Statped innen 15. september.

Søknad om deltidsopplæring sendes til bostedsregionen i Statped. Søknader sendes innen 1. mars (med oppstart påfølgende skoleår). Søknader som kommer inn utenom dette, behandles fortløpende, og vi prøver å få til oppstart så raskt som mulig.

Søknad

Søknadsskjema

Vedlegg til søknader

Se også Statpeds årshjul for deltidsopplæring i tegnspråk

Innhold i søknad

Elevens behov for opplæring i og på tegnspråk må vurderes. I samsvar med barnekonvensjonen må søknaden drøftes med eleven. Følgende må tydelig fremkomme av søknaden:

  • Behov: PPT må redegjøre for elevens behov for opplæring i og på tegnspråk samt behov for opplæring på en alternativ opplæringsarena.
  • Opplæringsparagraf: Det må komme tydelig frem at eleven får tegnspråkopplæring etter § 2-6 og/eller § 5-1 i opplæringslova.

  • Omfang: Deltidsopplæringen tilbyr opptil 12 uker med deltidsopplæring, men kun 6 uker i aldershomogene grupper. PPT må gjøre en vurdering av hvor mange uker deltidsopplæring eleven skal ha ut fra behovet. Det kan være alt fra én til tolv uker. Dersom man senere ønsker flere uker enn det som opprinnelig søkes, må man sende inn en ny søknad.

  • Mål for opplæringen: Det bør komme tydelig frem hva som er målet med opplæring i Statpeds deltidsopplæring.

  • Selve opplæringen: Hvordan bør undervisningen foregå? Det bør vurderes om det er spesielle behov som må ivaretas. Eksempelvis mindre gruppestørrelser, behov for assistent i undervisningen.