Heltidsopplæring for døvblindfødte

Heltidsopplæring ved Skådalen skole for døvblindfødte i Oslo er et opplæringstilbud for elever med medfødt døvblindhet i grunnskole og videregående skole.

Tilbudet kan gis til elever i Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland og Østfold. Skolen tar utgangspunkt i de ordinære læreplanene i KL06. Det utarbeides individuelle opplæringsplaner (IOP) når en elev har fått vedtak om spesialundervisning. 

I tillegg til de ulike fagenes kompetansemål, er det overordnede målet i alle fag å utvikle elevenes begrepsforståelse og kommunikative kompetanse.

Helårsopplæringen foregår i et stimulerende taktilt språkmiljø der elevene kan oppleve fellesskap og utvikle sin sosiale kompetanse.

Målgruppe

Elever med medfødt døvblindhet i grunnskole og videregående skole som på grunn av sitt kombinerte sansetap ikke kan få et tilfredsstillende skoletilbud i sin bostedskommune.

Mål

Skådalen skole for døvblindfødtes visjon: «Å sørge for at skolen til enhver tid har et kommunikasjonsmiljø som er arrangert på en slik måte at elevene kan ta i bruk og vise frem sin kapasitet.»

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Skådalen skole for døvblindfødte.

Forarbeid som forutsettes gjort

En sakkyndig vurdering fra PPT vedlegges søknaden om skoleplass.

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Heltidsopplæringen foregår på Skådalen skole for døvblindfødte og opplæringen følger skolens vedtatte skoletidsplan. Tilbudet om skolefritidsordning / særskilt tilsyn følger skoletidsplanen. Både undervisningen og tilbudet om skolefritidsordning / særskilt tilsyn gjennomføres av pedagoger med kompetanse i opplæring av elever med medfødt døvblindhet.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Skolens tilbud er for elever i grunn- og videregående skole som på grunn av sin medfødte døvblindhet har behov for taktil tilnærming i sin opplæring. Elevene får undervisning i og på ulike alternative og supplerende kommunikasjonsformer.

Skolen har som mål

  • å sørge for at den enkelte elev i størst mulig grad får mulighet til å utvikle et funksjonelt språk gjennom tilpassede kommunikasjonsformer
  • å legge til rette for at den enkelte elev får mulighet til å utnytte sine evner i et rikt og levende læringsmiljø, der det legges vekt på forutsigbarhet, kreativitet og struktur
  • å bidra til å utvikle trygghet og selvstendighet for mestring og størst mulig deltakelse i sosialt samspill og i storsamfunnet

Brukere som ikke er i opplæringspliktig alder

Brukere som ikke er i opplæringspliktig alder, kan få individbaserte tjenester fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.