Til hovedinnhold

Nettverk – sammensatte lærevansker

Statped bidrar i nettverk for fagfolk og foreldre til mennesker med sammensatte lærevansker. Statpeds rolle og innsats varierer etter hva slags bistand som etterspørres.

Statped bidrar med systembaserte tjenester i form av kompetanseutvikling og kunnskapsformidling, for eksempel gjennom

 • kurs
 • forelesninger
 • seminarer
 • case-drøftinger

Tjenesten kan også ha form av undervisningsopplegg med bruk av veiledningsmodeller hvor læringsperspektivet og relasjonsbygging er sentralt.

Kompetanseutvikling forankret i nettverk innebærer tjenester og aktiviteter som dekker en eller flere kommuner eller fylker.

Matematikkvansker som eksempel

 • Kortere samtaler, veiledning og konsultasjoner
 • Forebyggende arbeid
 • Deltakelse i endrings- og utviklingsarbeid
 • Kursvirksomhet
 • Utvikling av læremidler
 • Utvikling av kartleggings- og veiledningsmateriell

Mål

Mål og virkemidler skal være nedfelt i en samarbeidsavtale med kommune/fylkeskommune.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

Gjennomføring

For å tilføre praksisfeltet ny kunnskap om «god pedagogisk praksis» gjennomfører Statped ulike typer utviklingsarbeid:

 • Samarbeider med universiteter og høgskoler om forskningsprosjekter.
 • Bidrar på kurs/konferanser som andre arrangerer, og i undervisning på høgskole/universitet.