Til hovedinnhold

Nettverk i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Statped kan delta med kompetanse i etablering av kommunale nettverk. Disse kan ha utgangspunkt i tilmeldte saker til Statped, eller det kan handle om kompetanseheving knyttet til enkelte tema.

Nettverkene har derfor ulike sammensetninger av fag- og/eller nærpersoner, og ulik grad av tilknytning til spesifikke ASK-brukere. Tema i nettverkene kan være

 • rådgivning og veiledning
 • erfaringsdeling
 • tiltaksutvikling
 • videoveiledning
 • video som grunnlag for kompetanse- og tiltaksutvikling

Målgrupper

Nettverkene rundt barn, unge og voksne med behov for ASK: foreldre, støttepersonell, barnehagelærere og lærere. Pedagogisk-psykologisk tjeneste og opplæringsansvarlige i kommunene er viktige samarbeidspartnere.

Mål

At kommunen/fylkeskommunen blir satt i stand til å gi barnet/eleven et tilfredsstillende utviklings- og læringsutbytte.

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten kan fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

Forarbeid som forutsettes gjort

Vil variere ut fra eksisterende kompetanse i kommune/region.

Tid og sted for tjenesten og hvem som er involvert

Tjenesten er knyttet til lokal opplæringsarena. Lokal tilknytning og forankring er viktig for å videreføre arbeidet og etablere kompetanse i/om ASK. Med unntak av kurs vil samarbeidet vare over tid.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Tjenestens forløp og innhold varierer med type sak. Kurs og forelesning varer vanligvis få dager, mens oppfølging av individ og systemtjeneste vil gå over tid. For alle tjenester vil det etter søknad og vedtak bli etablert en kontakt mellom kommune og Statped. ASK-feltet krever tett samarbeid med andre instanser. Avklaringer i hvem som gjør hva blir gjort gjennom samarbeidsavtaler.

Indivitjeneste

 • Etablering av kontakt
 • Avtaler
 • Direkte arbeid med barnet sammen med foreldre
 • Direkte veiledning av personale og foreldre i arbeid med barnet
 • Eventuell kartlegging/utprøving
 • Veiledning i møter
 • Opptak av video
 • Videoveiledning
 • Oppfølging over tid, to–tre samarbeidsdager i semesteret

I veiledningen kan det også være læringsøkter. Kommunene får mellomliggende arbeid fra en samarbeidsdag til den neste. Nettverksarbeid knyttet til navngitt ASK-bruker blir definert som arbeid knyttet til individsak.

Systemtjeneste

 • Etablering av kontakt
 • Avtaler om innhold
 • Kurs, workshop, nettverksarbeid rundt anonyme ASK-brukere
 • Case-drøfting anonymt med PPT og sentrale fagpersoner

Kurs

 • Etablering av kontakt
 • Avtaler om innhold
 • Gjennomføring av kurs

Forelesning

 • Etablering av kontakt
 • Avtaler om innhold
 • Gjennomføring av forelesning