Til hovedinnhold

Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel

Statped gir råd og veiledning om hørselstap, pedagogikk og læringsmiljø.

Barn og elever kan ha mindre, moderate eller store hørselstap, ensidig eller tosidig.

 • Rådgivning og veiledning legger vekt på at audiopedagogisk fagkunnskap skal bidra til å endre og forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler.
 • Lytte- og talespråklig veiledning er en del av tjenesten.

Noen barn og elever trenger å utvikle bimodal tospråklighet. Det vil si at de både trenger lytte- og talespråklig veiledning og opplæring i norsk tegnspråk.

Målgruppe

 • Laget rundt barnet eller eleven med nedsatt hørsel som trenger bistand til spesialpedagogisk og tilpasset opplæring:
  • Ansatte i PPT, barnehage, skole, videregående skole og voksenopplæring
  • Foreldre
 • Elever i videregående opplæring og voksenopplæring som er over 18 år, og som har vedtak etter opplæringslova.

Mål

 • Tilføre fagkunnskap om audiopedagogikk som bidrar til kompetanseheving i kommunen slik at den kan ivareta den enkeltes behov for tilrettelegging i opplæringen.
 • Fremme barnets/elevens språkutvikling og muligheter til å delta i samhandling faglig og sosialt.

Spesifikke målsettinger avhenger av alder, grad av hørselstap og miljøfaktorer.

Mål for lytte- og talespråklig veiledning

 • Bygge kompetanse
  • i laget rundt barnet/eleven for å utnytte hørselen som grunnlag for naturlig talespråklig utvikling
  • om lytteutvikling basert på Erbers modell (1982 for å oppdage, diskriminere, identifisere og forstå lyd
  • om lyttingens betydning for naturlig talespråkutvikling og læring
 • Stimulere til lytte- og talespråkutvikling hos barnet eller eleven i naturlige hverdags- og opplæringssituasjoner.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individ- eller systemtjenester.

Forarbeid før søknad

Før rådgivningen starter kan det være aktuelt å kartlegge spesialpedagogiske spørsmål og barnets/elevens læringsmiljø:

 • Barnets lytte- og talespråklige utvikling i hverdagssituasjoner i hjem eller barnehage.
 • Elevens lytte- og talespråklige utvikling i opplæringssituasjoner, inkludert samtaler med eleven.

Spør oss

Gjennomføring

Veiledning kan gis både fysisk og digitalt. PPT skal være til stede for å sikre kontinuitet i barnets tjenestetilbud. Statped samarbeider med NAV Hjelpemiddelsentral og sykehusenes høresentraler.

Lytte- og talespråklig veiledning ser sammenhengen mellom tilrettelegging, lytte- og talespråklig utvikling og mål og innhold i barnehagen/opplæringen. Innhold og hyppighet tilpasses behov.