Til hovedinnhold

Rådgivning og veiledning på individnivå

Personer med alvorlig grad av kombinerte sansetap er en marginal gruppe. Døvblindhet er en funksjonell betegnelse, og personer med døvblindhet utgjør en svært heterogen gruppe. Dette gjelder både graden av syns- og hørselstap og utviklingsmessige potensialer.

Døvblindheten kan opptre alene eller sammen med andre funksjonsnedsettelser. I mange tilfeller kan tilstanden kamufleres av andre alvorlige skader eller av alder. Manglende kunnskap om kombinerte, alvorlige syns- og hørselsvansker og konsekvenser av dette er en vanlig årsak til at diagnose ikke blir stilt eller at det blir stilt feil diagnose. Erfaring viser at lettere og moderate kombinerte syns- og hørselstap gir større og mer alvorlige konsekvenser enn sansetapene hver for seg skulle tilsi. Optimalisering av syn og hørsel gjennom tilrettelegging og tekniske hjelpemidler er derfor svært viktig.

Veiledningen ses i et helhets- og livskvalitetsperspektiv og omfatter i tillegg til det spesialpedagogiske aspektet mestring av en hverdag med kritisk syke barn, forebygging av utbrenthet og så videre.

Målgruppe

Rådgivning og veiledning gis til brukere med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet og brukerens familie, fagpersonell og andre personer/grupper i den enkeltes nærmiljø/nettverk.

Mål

Å forebygge og avhjelpe problemer innenfor områdene kommunikasjon, informasjonstilegnelse og fri bevegelse. For personer med medfødt døvblindhet rettes oppmerksomheten spesielt mot utviklingen av samspill og kommunikasjon.

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste sender søknad til Statped.

Det kan komme søknad fra primær- og spesialisthelsetjenesten til Statped, som utfører tjenester på vegne av Helse Nord (habiliteringstjenester).

Forarbeid som forutsettes gjort

  • Pedagogiske og/eller sosialpedagogiske rapporter.
  • Oppdaterte medisinske epikriser om syn, hørsel og så videre.

Spør oss

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Veiledning gis der brukeren bor og/eller har sitt opplæringstilbud. Involverte er brukerens familie, fagpersonell og andre personer/grupper i den enkeltes nærmiljø/nettverk.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Ved medfødt døvblindhet er kombinasjonen av syns- og hørselsnedsettelse ofte av en så alvorlig karakter at personene vil være avhengige av kompenserende bruk av nærsansene i tillegg til syns- og hørselshjelpemidler. Dersom utviklings- og samspillsmiljøet ikke tilrettelegges ut fra individuelle forutsetninger, vil det for personer med medfødt døvblindhet medføre høy risiko for at de grunnleggende relasjonene mellom personen og den sosiale og fysiske omverdenen ikke etableres, og den døvblindfødte gis få muligheter til å utvikle seg ut fra sine potensialer.

Manglende kunnskap om hvilke utviklingsbetingelser personer med medfødt døvblindhet har behov for, kan være årsak til forstyrrelser av personlighetsmessig, emosjonell og sosial karakter. Veiledningen er basert på individuelle samtaler for økt bevisstgjøring og prioritering av behov. Veiledningen skjer ved deltakende observasjon, bruk av videoopptak og videokonferanser. Tjenestene skal være tilpasset brukernes individuelle behov og vil derfor kunne variere i innhold, form og omfang.

Utvikling av kommunikasjon

De ansatte i fagavdelingene skal til sammen inneha en bred kompetanse innen kommunikasjon med personer med døvblindhet. Kompetansen brukes ved

  • tidlig innsats, kontinuerlig opplæring og oppfølging av foreldre
  • opplæring og oppfølging av brukernes nettverk
  • tilrettelegging av konkrete tiltak på individ- og på systemnivå
  • i utviklingsarbeid på området kommunikasjon

Ved ervervet døvblindhet arbeides det også gjennom tolk/ledsager.

Ved medfødt døvblindhet kan ulik kompetanse innen kommunikasjon (tegnspråk, taktile kommunikasjonsformer / berøring / bevegelse, musikk osv.) brukes for å modellere kommunikasjon i kontakt med døvblinde. Veileder tar som regel ikke rollen som kommunikasjonspartner, men har som primæroppgave å gi veiledning til nærpersoner som har den direkte kommunikasjonen med den døvblindfødte personen.

Bruk av video som arbeidsmåte

I arbeidet med personer med medfødt døvblindhet er bruk av video og videoanalyse et viktig arbeidsredskap. Det er også et sentralt kommunikasjonsverktøy for den døvblinde personen og i kommunikasjon innad i nettverket. Bruk av video og videoanalyse er en viktig arbeidsmåte i utviklingen av kunnskap om kommunikasjon og døvblindhet. Opptak skjer etter samtykke og gjeldende regler.