Til hovedinnhold

Rådgivning på systemnivå

Statped skal bidra til at personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet kan få mulighet til å opprettholde aktiviteter og delaktighet i eget liv og samfunnet. Tjenesten skal bidra til å styrke den lokale kompetansen slik at brukerne får tilbud som medfører gode livs-, lærings- og utviklingsvilkår.

I samarbeid med brukerens hjemkommune utarbeides det både individuell utviklingsplan (IUP), individuell opplæringsplan (IOP) og individuell plan (IP).

Målgruppe

Ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Tjenesten knyttes i stor grad opp mot de instanser som har ansvar for opplæring, habilitering, rehabilitering og medisinsk oppfølging, blant annet NAV hjelpemiddelsentraler.

Mål

Bidra til at brukerne oppnår best mulig funksjon og mestring ut fra sine forutsetninger.

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste sender søknad til Statped.

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Veiledningen gis i de enkelte kommuner/ fylkeskommuner som informasjon om funksjonshemningen, forelesninger, drøftinger rundt case o.l. Sentrale samarbeidspartnere er oppvekstansvarlige, PPT og koordinerende enhet i kommunene.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Det arbeides flerfaglig og tverrfaglig med kommunale instanser for å bygge opp kompetanse i personalgrupper og fagmiljøer som arbeider direkte med brukerne.

Det er viktig å gi informasjon om konsekvensene av det dobbelte sansetapet overfor brukerens omverden og sosiale nettverk. En utvikling av sosial utrygghet som følge av manglende informasjon og forståelse til nettverket rundt brukeren kan medføre at brukeren trekker seg tilbake fra andre mennesker. Kunnskap om hvordan alle variasjoner av døvblindhet / kombinerte sansetap påvirker kommunikasjon, informasjonstilegnelse og orientering/mobilitet er grunnleggende.

I rådgivningen legges det vekt på at personen med kombinert syns- og hørselstap skal møtes med respekt. Kommunikasjonsvansker, redusert informasjonstilgang og avhengighet av andre menneskers hjelp og støtte gjør personen ekstra sårbar knyttet til å bli bestemt over eller bli fratatt kontrollen over eget liv. De etiske aspektene ved tjenesten må gjøres ekstra tydelige i rådgivningen til kommunalt ansatte som omgås og gir tjenester til personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet.