Til hovedinnhold

Rådgivning og veiledning – multifunksjonshemning og dyp/alvorlig utviklingshemning

Rådgivningen retter seg mot barn, unge og voksne med svært store lærevansker. Vanskene kan skyldes omfattende kognitiv svikt, ofte i kombinasjon med motoriske funksjonsnedsettelser og sansetap.

Pedagogisk arbeid med mennesker med multifunksjonshemning og dyp/alvorlig utviklingshemning er et pedagogisk krevende fagfelt. Det er utfordrende for barnehager og skoler å sikre god praksis og gode organiseringsformer.

De somatiske og helsemessige utfordringene vil ofte være store. Funksjonsnedsettelsene forsterker hverandre og fører til store kommunikasjonsvansker og store vansker knyttet til livsutfoldelse og læring. Tverrfaglig tilnærming er nødvendig.

Målgruppe

Foreldre, PPT, barnehager, skoler, UH-sektor og andre tjenesteytere.

Mål

Rådgivningen skal bidra til at kommunene og fylkeskommunene gir barna/elevene et tilfredsstillende utviklings- og læringsutbytte, et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud og en best mulig livskvalitet.

Behovet for rådgivning kan ha utgangspunkt i konkrete pedagogiske problemstillinger av høyst ulik karakter for eksempel:

  • Hva kan gjøres for å styrke den enkeltes muligheter for å forstå og bli forstått (Alternativ og supplerende kommunikasjon, se våre nettsider).
  • Hva kan gjøres for å tilrettelegge for lek og andre aktiviteter som fremmer trivsel og læring.
  • Hva kan gjøres for å fremme mestring og deltagelse i rutineaktiviteter.
  • Hva kan gjøres for å utvikle gode mål, gode opplæringsstrategier og gode individuelle opplæringsplaner (IOP) for disse barna/elevene.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Gjennomføring

Rådgivningen og veiledningen gis primært på barnets/elevens læringsarenaer. Tjenesten gis i utgangspunktet i ett år, men det er mulig å forlenge etter en evaluering.

Statped samarbeider med mange ulike aktører ettersom flere støttetjenester er involvert i barnas/elevenes dagligliv.

I rådgivningen inngår en veiledningsprosess. Den tar utgangspunkt i målene som er avtalt med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Veiledningen retter seg alltid inn mot barnet/elevens foreldre og inkluderer ofte aktører i det øvrige støtteapparatet. Pedagogisk-psykologisk tjeneste er nærmeste samarbeidspartner i arbeidet.