Til hovedinnhold

Strakstilbud ved nyoppdagede kombinerte sansetap

Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som består av samtale(r) med foreldre til barn, unge og voksne med nyoppdagete kombinerte sansetap.

Det gis informasjon og veiledning tilpasset brukernes behov og situasjon så raskt som mulig etter at sansetapet er stadfestet. Tilbudet er i første rekke rettet mot barn i første leveår, men det er likevel ingen aldersgrense.

Målgruppe

Foreldre som har barn med nyoppdagete kombinerte sansetap.

Mål

Å trygge foreldrene gjennom samtaler, informasjon, råd og veiledning slik at samspill og kommunikasjon mellom foreldre og barn etableres, opprettholdes og videreutvikles.

Hvordan man får tjenesten

Statped trenger ikke søknad fra kommunen for å gi dette tilbudet. De ulike helseinstansene kan henvende seg direkte til Statped dersom foreldre samtykker til dette. Statped orienterer pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen etter informert samtykke fra foreldrene.

Spør oss

Forarbeid som forutsettes gjort

At barnet er diagnostisert fra sykehus. For å kunne gi best mulig rådgivning kan det være behov for medisinske opplysninger. Informert samtykke fra foreldrene er påkrevet.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Strakstilbud gis til alle foreldre som ønsker det. Tilbudet har en familieorientert tilnærming og tilbyr hjemmebesøk innen to uker etter henvendelsen. Dersom det er aktuelt, kan Statped arrangere møteplasser for familier med babyer/småbarn.

Det gjøres avtale med familien om tid og sted og hvem som skal delta i samtalen. Samtalens innhold og forløp skal ta utgangspunkt i foreldrenes situasjon og behov. Vanligvis gjennomføres det ett til to møter. Møtene kan finne sted i hjemmet, i lokalene til andre tjenesteytere eller i Statpeds lokaler. Helsestasjonen og/eller PPT kan være med i møtene. Dersom kommunen ikke deltar, avtales det med foreldrene når og hvordan kommunen skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig.