Til hovedinnhold

Kurs for fagpersoner om kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet

Kurset tilbys til kommunale og fylkeskommunale tjenesteytere eller andre faginstanser som yter tjenester til personer med kombinerte syns- og hørselsvansker eller døvblindhet.

Mål

Å øke kompetansen om personer med døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker og deres behov for ulike tjenester.

Hvordan man får tjenesten

Kursene som arrangeres, legges ut på statped.no/kurs. I tillegg blir det orientert om kursvirksomhet i rådgivningsarbeid.

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Kursene arrangeres på Statpeds lokasjoner i kommunene. Kursene gis som dagskurs, kurs over flere dager eller som moduler over tid.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Kunnskap om hvordan variasjoner av døvblindhet påvirker kommunikasjon, informasjonstilegnelse og orientering/mobilitet er grunnleggende. Fokus og tema er relatert til behov og forhold knyttet til konsekvenser av brukernes syns- og hørselshemning. Tilrettelegging med tanke på kompenserende tiltak og optimalisering av fysiske og sosiale utviklings- og mestringsbetingelser. Emner kan være

  • kommunikasjonskurs
  • habilitering- og rehabiliteringskurs
  • grunnleggende kunnskap om samspill og kommunikasjon
  • mobilitetskurs
  • hjelpemidler, pedagogisk, sosial og fysisk tilrettelegging