Til hovedinnhold

Opplæring til foreldre med døvblinde barn og til fagpersoner

Tjenesten har fokus på konsekvenser av kombinerte sansetap, særlig knyttet til kommunikasjon og språk.

Foreldre med døvblinde barn er ofte i en krevende situasjon. De har fått et barn med en alvorlig funksjonsnedsettelse, og de opplever å møte manglende kunnskap om barnets tilstand både medisinsk og pedagogisk. Mange blir selv kunnskapssøkende, og foreldrene er viktige medspillere i arbeidet for å etablere et riktig og hensiktsmessig tilbud for barnet.

Kunnskap om og kompetanse i taktile kommunikasjonsformer er et satsingsområde. I tillegg har fagfeltet god kompetanse på flere andre relevante områder, blant annet tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon og språkutvikling. Statped legger vekt på å videreutvikle ulike nettverksmodeller som bidrar til kompetansespredning og kunnskapsgenerering. Bruk av videoanalyse og videokonferanser er sentrale verktøy.

Målgruppe

 • Foreldre med barn og unge med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
 • Foreldre med barn og unge med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet sammen med fagpersoner

Mål

 • Å gi kunnskap og trygghet til foreldre med døvblinde barn
 • Kompetansespredning og kunnskapsgenerering hos fagpersoner

Hvordan man får tjenesten

I opplæringspliktig alder: Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner sender søknad til Statped.

Utenom opplæringspliktig alder: Brukere med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet kan søke Statped om tjenester.

Rettigheter

Her finner du informasjon om rettigheter ved deltakelse på kurs.

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Tjenesten kan gis som et samlet tilbud til både fagpersoner i nettverk og foreldre. Det spesifikke tilbudet til foreldrene utover «grunnopplæringen» er en kombinasjon av veiledning og opplæring med utgangspunkt i hvert enkelt barns kommunikasjonsutvikling og læring.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Opplæring for foreldre til barn og unge med lettere til moderate kombinerte syns- og hørselstap har fokuser på konsekvensene av kombinerte sansetap, behovet og mulighetene for tilrettelegging. Opplæringen for foreldre til personer med medfødt døvblindhet gir praktisk og teoretisk innføring i kommunikasjon med hovedvekt på partnerkompetanse.

Aktuelle temaer kan være

 • praktisk og teoretisk innføring i kommunikasjon med personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
 • å oppleve verden med reduserte sanser
 • oppmerksomhet og oppmerksomhetsretting i kommunikasjon
 • sosiale relasjoner, læring og utvikling i teori og praksis
 • kommunikasjon knyttet til aktiviteter med personer med medfødt døvblindhet
 • forutsetning for kommunikasjon og språk
 • samtalepraksis med personer med medfødt døvblindhet