Utredning av hørsel

Kommunene utreder personer med nedsatt hørsel. Statped kan imidlertid bistå dersom kommunene mangler kompetanse for å kunne gjennomføre utredningen.

En hørselsutredning omfatter både observasjon og kartlegging. Kartleggingen ser på brukerens individuelle forutsetninger og betingelser for opplæring, deltakelse og læringsmiljø.

Målgruppe

Barn/unge/voksne, PPT og barnehager/skoler som har behov for utredning.

Mål

Bistå kommunene i å utrede personer med nedsatt hørsel.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

Hørselen skal være testet på forhånd. Søknaden skal ha nødvendige vedlegg slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i utredningen. Her ser du en liste over hvilke vedlegg Statped krever.

Gjennomføring

Utredningen gjennomføres på avtalt sted, fortrinnsvis der det er hensiktsmessig for brukeren. PPT involveres alltid i utredningen, men er ikke alltid fysisk til stede når kartlegginger eller observasjoner utføres. Foreldre og pedagogisk personale i barnehage og skole deltar ved behov.

Utredninger av barn har ofte et spesielt fokus på barnets kommunikative og språklige utvikling i tillegg til kognitiv, sosial og emosjonell fungering. Dette krever en kombinasjon av hørselsfaglig og språkfaglig kompetanse som man ikke kan forvente at alle kommuner har. Etter utredningen utarbeider Statped en rapport med oppsummeringer og forslag til tiltak som sendes til kommunen (PPT) med kopi til foreldre og skole/barnehage.

Videre oppfølging

Kommunen kan søke om videre rådgivning eller andre tjenester fra Statped.