Til hovedinnhold

Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger

Statped foretar tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger for personer med komplekse og omfattende synsvansker, for personer med kombinerte sansetap og ved spørsmål om døvblindhet. Statped foretar oppfølgende tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger for personer som er identifisert med døvblindhet.

Målgruppe

Brukere med komplekse og omfattende synsvansker, kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet.

Mål

Å gi brukeren, foreldre og faglige nettverk innsikt i og forståelse av brukerens synsfunksjon og eventuelle endringer av denne. Dette er grunnlaget for å tilrettelegge for optimalisering av bruk av restsyn.

Hvordan man får tjenesten?

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte tjenester.

Det kan også komme henvisninger fra de andre enhetene innen Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Forarbeid som forutsettes gjort

Informasjon fra pedagogiske og medisinske instanser skal ligge ved søknaden eller henvisningen.

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Den tverrfaglige kartleggingen av synsfunksjonen foregår ved fagavdeling syn i Statped. Ved kartleggingen deltar øyelege, optometrist og synspedagog.

Det er hensiktsmessig at fagpersoner fra innsøkende instans deltar i utredningene sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde og/eller Statped.

Disse bør også delta på det oppsummerende møtet i etterkant av kartleggingen. Brukeren får tilsendt informasjon om synskartleggingen før vedkommende utredes videre.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Kartleggingene kan ved behov foregå over flere dager etter et individuelt opplegg. I kartleggingene kan det bli avdekket behov for genetiske utredninger eller andre medisinske utredninger. Det er øyelege som henviser videre.

I rådgivningen er det viktig med spesialisert synspedagogisk kompetanse for å utarbeide gode tiltak for å kompensere for synshemningen. Dette kan være tiltak knyttet til fysisk tilrettelegging (lys, kontrast og størrelse), aktuelle hjelpemidler eller opplæring i kompenserende ferdigheter og teknikker (punktskrift, mobilitet, IKT og ADL).

Kartlegge synsfunksjon