Til hovedinnhold

Utredning av kombinerte sansetap

Syns- og hørselsfunksjon blir gjerne utredet på øyeavdelinger og øre-nese-hals avdelinger på sykehus. Diagnostisering av syndromer eller tilstander gjøres også på sykehus. Statped bistår med funksjonelle utredninger for å kunne tilrettelegge med hjelpemidler og pedagogisk tilnærming i opplæring. Statped bistår også med å utrede barn og unge med så alvorlige sansetap at funksjonsbetegnelsen døvblindhet kan være aktuell.

Når både syn og hørsel er nedsatt kan dette redusere mulighetene for å utnytte den enkelte sans. Mange har både en synsrest og en hørselsrest som kan utnyttes gjennom bruk av hjelpemidler og god tilrettelegging av miljøet, både teknisk og pedagogisk. En god kartlegging av barnets syns- og hørselsfunksjon er derfor viktig for at vi skal kunne skape gode miljøbetingelser for læring, utvikling og livskvalitet.

Målgruppe

Barn/unge/voksne med kombinerte sansetap, PPT og barnehager/skoler som har behov for utredning for å kunne tilrettelegge.

Mål

Bistå kommunene i å utrede personer med kombinert syns- og hørselstap for å kunne tilrettelegge for best mulige opplæringstiltak og - betingelser

Hvordan få tjenesten

Søknad til Statped om utredning av barn som er i opplæringspliktig alder kan sendes av PPT i kommuner og fylkeskommuner.

Personer som ikke er i opplæringspliktig alder (voksne) kan selv sende en søknad om utredning, eller via fastlege eller andre faginstanser i kommunen.

Søknad om individbaserte tjenester ved kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Forarbeid før søknad

Syns- og hørselsfunksjon skal undersøkes på øyeavdelinger og øre-nese-hals avdelinger på sykehus eller avtalespesialister. Søknaden skal ha nødvendige vedlegg slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i utredningen. Her ser du en liste over hvilke vedlegg Statped krever.

Gjennomføring

Statped ser på hvordan det kombinerte sansetapet påvirker tilgangen til læring og utvikling, fortrinnsvis der det er hensiktsmessig. Da reiser fagpersoner fra Statped på besøk til barnehage, skole eller hjem. Andre ganger skjer utredningen i et av Statpeds lokaler, eller den starter på hjemstedet og blir fullført hos Statped. Tverrfaglig synsfunksjonskartlegging er del av en slik utredning.

Utredninger av barn og unge med kombinerte sansetap skjer gjerne parallelt med at ulike pedagogiske tilnærminger og tekniske tilrettelegginger prøves ut. På den måten kan man sikre tiltak som på best mulig måte tar hensyn til sansetapene. Utredninger av voksne personer med kombinerte sansetap skjer på bakgrunn av medisinske opplysninger om syn og hørsel, samtaler med bruker og andre personer i nettverk. Det legges spesielt vekt på områder som kommunikasjon, muligheter for tilgang til informasjon og det å kunne bevege seg fritt i omgivelsene. Ofte vil utredninger munne ut i en oversikt over hva som trenges av tekniske hjelpemidler, tolk/ledsager eller andre typer bistand fra hjelpeapparatet.

PPT blir involvert, men er ikke alltid fysisk til stede når Statped kartlegger eller observerer. Foreldre og pedagogisk personale i barnehage og skole deltar ved behov.

Det brukes i liten grad standariserte tester og utredningene er oftest basert på observasjon, kartlegginger, sjekklister, intervju og videoopptak.