Til hovedinnhold

Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

Universitetssykehuset Nord-Norge HF er gitt et særlig ansvar for ledelse og tilrettelegging av arbeidet til Nasjonalt tverrfaglig team (NTT). Teamet er sammensatt av kvalifiserte fagpersoner innen ulike medisinske fagområder og fagpersoner i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB), som Statped er en del av

Når både syns- og hørselsfunksjoner er nedsatt er det viktig å kartlegge omfanget for å kunne tilrettelegge med hjelpemidler og pedagogisk tilnærming. Noen barn, unge og voksne har en så alvorlig grad av kombinert sansetap at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre, og berøringssansen må benyttes i tillegg. Vi bruker da funksjonsbetegnelsen døvblindhet, og dette utredes av blant annet Statped i samarbeid med Nasjonalt tverrfaglig team

Nasjonalt tverrfaglig team er sammensatt av kvalifisert personell innen ulike medisinske fagområder og fagpersoner innen pedagogikk og psykologi fra enhetene i NKDB. Til sammen innehar teamet bred og høy faglig kompetanse om medfødt og ervervet døvblindhet. Teamet består av øyespesialist, øre-nese-hals-spesialist, genetiker, psykologspesialist, nevropsykolog, synspedagog, audiopedagog og spesialpedagog. Andre relevante fagpersoner trekkes inn ved behov.

Målgruppe

Barn, unge og voksne der det er behov for diagnostisering og identifisering av døvblindhet fordi det kombinerte sansetapet er så alvorlig at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre, og berøringssansen må benyttes i tillegg.

Mål

NTT har som formål:

  • å kvalitetssikre tidlig og riktig medisinsk og funksjonell utredning av barn, unge og voksne med sjeldne tilstander og syndromer som fører til døvblindhet. Dette bidrar til å sikre best mulig tilrettelegging for læring, utvikling og deltagelse på ulike arenaer i samfunnet.
  • å sikre diagnostisering og identifisering av døvblindhet, som følge av sjeldne medfødte eller tidlig ervervede sykdommer, syndromer og tilstander Om diagnoser | www.statped.no

Hvordan man får tjenesten

Søknad til Statped om utredning og identifisering av døvblindhet hos barn som er i opplæringspliktig alder kan sendes av PPT i kommuner og fylkeskommuner.

Personer som ikke er i opplæringspliktig alder (voksne) kan selv sende en søknad om utredning, eller via fastlege eller andre faginstanser i kommunen.

Søknad om individbaserte tjenester ved kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Slik foregår utredningen

Syns- og hørselsfunksjon blir gjerne utredet på øyeavdelinger og øre-nese-hals avdelinger på sykehus. Diagnostisering av syndromer eller tilstander gjøres også på sykehus. I tillegg gjøres det funksjonelle utredninger i Statped, der en ser på hvordan det kombinerte sansetapet påvirker tilgangen til læring og utvikling. Da reiser fagpersoner fra Statped på besøk til barnehage, skole eller hjem. Andre ganger skjer utredningen i et av Statpeds lokaler, eller den starter på hjemstedet og blir fullført hos Statped. Tverrfaglig synsfunksjonskartlegging er del av en slik utredning.

Les om tverrfaglig synsfunksjonskartlegging: Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger | www.statped.no

Utredningsprosessen foregår i hovedsak slik:

  • Statped ber om at medisinske undersøkelser blir gjort (syn, hørsel, andre undersøkelser) og/eller innhenter resultater/opplysninger eller pedagogiske rapporter som er relevante. Epikriser og rapporter skal helst ikke være eldre enn ett år.
  • Rådgivere i Faglig enhet for syns- og hørselstap og døvblindhet utfører/tar ansvar for tilstrekkelige funksjonelle undersøkelser av syn, hørsel og andre sanser i samspill og lek, utforsking og mobilitet, ved bruk av observasjoner, intervjuer, sjekklister og videoopptak. Videoopptak kan være en del av saksopplysninger som presenteres for NTT.
  • Alle nødvendige opplysninger systematiseres inn i et eget utredningsskjema som brukes av NTT og signeres av leder i enheten
  • Saken videresendes til koordineringsenheten i NKDB, som videresender til medlemmene i NTT, med medisinske og funksjonelle rapporter som vedlegg.
  • Saken konkluderes av NTTs faste medlemmer. Teamet er helhetlig ansvarlig for de vedtakene som gjøres og at disse er utført i tråd med gitt mandat. Vedtak blir formidlet til bruker og fastlege.

Presentasjonsvideo

I utredningen av personer med mulig medfødt døvblindhet brukes det video. Målet med videopresentasjonen er å vise personen i situasjoner der han/hun anvender sansene til utforskning og orientering, samspill og kommunikasjon. Opptak skjer etter samtykke og gjeldende regler.