Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser | www.statped.no

Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

Når barn og unge har behov for støtte i barnehage og skole er det PP-tjenesten som er kommunenes sakkyndige instans og hjelper. Statped kan bistå PP-tjenesten når de har behov for støtte. 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Tourettes syndrom (TS), Obsessive Compulsive Disorder (OCD) og autismespekterforstyrrelser (ASD/Autism spectrum disorder) kan opptre samtidig og ligne på hverandre. Vansker som opptrer samtidig blir ofte komplekse og benevnes som sammensatte tilstander og vansker. 

Tilstandene stiller krav til helhetlig kunnskap, innsikt, toleranse og tålmodighet hos omgivelsene. Elever med disse diagnosene må kartlegges og utredes, og ofte er både PPT, spesialisthelsetjenesten og Statped involvert. Et godt samarbeid og en god ansvarsfordeling er helt vesentlig for at brukeren og barnehagen/skolen skal få god hjelp.

Statped utreder vansker knyttet til opplæring. Dette er et nødvendig supplement til øvrig kartlegging og utredning. Utredningen fokuserer på

  • kompensering
  • ressurser og læreforutsetninger, altså fokus på elevens sterke sider
  • interesser
  • læringsstil
  • motivasjon
  • mestring

Dette er et nødvendig supplement til øvrig kartlegging og utredning.

Målgruppe

PPT, skole, foreldre og barnet/eleven.

Mål er å

  • gi barn, unge eller voksne best mulig læringsutbytte ut fra evner og forutsetninger i et inkluderende psykososialt og fysisk trygt barnehage- og skolemiljø
  • medvirke til at relevant kunnskap, forskning og evidensbaserte tiltak gjøres tilgjengelig i utdanning av fremtidige fagpersoner gjennom forelesninger og konferanser

Hvordan få tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

Før søknad til Statped skal kommunen eller fylkeskommunen ha gjennomført pedagogiske kartlegginger, beskrevet disse og evaluert iverksatte tiltak over tid.

Dersom kommunen eller fylkeskommunen ønsker støtte i store kompetanseutviklingsprosjekter, er det aktuelt med dialog- og avklaringsmøte for nærmere konkretisering av eventuelle tjenester og omfang.

Gjennomføring

Etter avtale med PPT.

Utredningen tar utgangspunkt i individet. Brukeren kartlegges på ulike arenaer, og Statped bidrar til systemiske analyser som grunnlag for et endringsarbeid. Vi følger opp med aktiviteter som rådgivning, veiledning, minikurs, workshop eller evaluering. 

Vi tar utgangspunkt i mål som er avtalt med PPT og gjennomfører så en veiledningsprosess. Veiledningen retter seg alltid inn mot barnet/elevens foreldre og inkluderer ofte også aktører i det øvrige støtteapparatet. PPT er nærmeste samarbeidspartner i arbeidet. Mål og virkemidler er nedfelt i en samarbeidsavtale med kommune/fylkeskommune.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!