Utredning av matematikkvansker

Statped kan bistå i å utrede matematikkvansker, enten de er primære vansker eller henger sammen med vansker som dysleksi, språkvansker og ADHD.

Statped kan støtte pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i kommuner og fylkeskommuner i å utrede matematikkvansker og anbefale tiltak.

Det er nødvendig både å utrede kognitive funksjoner og kartlegge matematikkforståelse og matematikkferdigheter.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

Før søknad til Statped må kommunen eller fylkeskommunen ha gjennomført pedagogiske kartlegginger og evaluert iverksatte tiltak.

Gjennomføring

Etter nærmere avtale med PPT.