Utrede personer med Juvenil Nevronal Ceriod Lipofuscinose (JNCL)

Utredning og kartlegging skjer primært lokalt, men også i forbindelse med kurs hos Statped.

JNCL rammer synet og mange andre funksjoner. Statpeds tjenester til målgruppen tar hensyn til synshemming i kombinasjon med demensutvikling.

Målgruppe

Barn, unge og voksne med JNCL.

Mål

Statped utformer tiltak i samarbeid med kommune eller fylkeskommune, brukeren, foreldre, lokalt nettverk og aktuelle fagpersoner. Tiltakene er knyttet til 

  • skolefaglige spørsmål, herunder lesing, mobilitet og kommunikasjon
  • fysisk tilrettelegging
  • bruk av hjelpe-/læremidler
  • kompetansebygging lokalt 

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped.

Oppfølging skjer i samarbeid mellom bostedsregionen og Statped midt, som gir landsdekkende tjenester til personer med JNCL.