Tverrfaglige synsfunksjonsutredninger

Statped foretar tverrfaglige synsfunksjonsutredninger for personer som har søkt Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde om utredning av døvblindhet samt oppfølgende tverrfaglige synsfunksjonsutredninger for personer som er identifisert med døvblindhet.

Målgruppe

Brukere med kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet.

Mål

Å gi brukeren, foreldre og faglige nettverk innsikt i og forståelse av brukerens synsfunksjon og eventuelle endringer av denne. Dette er grunnlaget for å tilrettelegge for optimalisering av bruk av restsyn.

Hvordan man får tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte tjenester.  

Det kan også komme henvisninger fra de andre enhetene innen Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Forarbeid som forutsettes gjort

Informasjon fra pedagogiske og medisinske instanser skal ligge ved søknaden eller henvisningen.

Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert

Den tverrfaglige utredningen av synsfunksjonen foregår ved fagavdeling syn i Statped sørøst. Ved undersøkelsen deltar oftalmolog, optometrist og synspedagog. Det er hensiktsmessig at fagpersoner fra innsøkende instans deltar i utredningene sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde og/ eller Statped. Disse bør også delta på det oppsummerende møtet i etterkant av utredningen. Brukeren får tilsendt informasjon om synsutredningen før vedkommende utredes videre.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Utredningene kan ved behov foregå over flere dager etter et individuelt opplegg. I utredningene kan det bli avdekket behov for genetiske utredninger eller andre medisinske utredninger. Det er oftalmolog som henviser videre.

I rådgivningen er det viktig med spesialisert synspedagogisk kompetanse for å utarbeide gode tiltak for å kompensere for synshemningen. Dette kan være tiltak knyttet til fysisk tilrettelegging (lys, kontrast og størrelse), aktuelle hjelpemidler eller opplæring i kompenserende ferdigheter og teknikker (punktskrift, mobilitet, IKT og ADL).