Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

Oslo universitetssykehus HF er gitt et særlig ansvar for ledelse og tilrettelegging av arbeidet til Nasjonalt tverrfaglig team (NTT). Teamet er sammensatt av kvalifiserte fagpersoner innen ulike medisinske fagområder og fagpersoner i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, som Statped er en del av.

Teamet består av spesialister innen genetikk, nevrologi, audiologi, oftalmologi, utviklingspsykologi, nevropsykologi, spesialpedagogikk som har bred døvblindefaglig kompetanse.

Målgruppe

Barn, unge og voksne der det er behov for diagnostisering og identifisering av døvblindhet.

Mål

NTT har som mål

  • å kvalitetssikre tidlig og riktig medisinsk og funksjonell utredning av personer med sjeldne tilstander og syndromer som fører til døvblindhet
  • å arbeide for implementering av like kriterier for identifisering av døvblindhet, uavhengig av brukers bosted
  • å innhente og anvende ny viten og kompetanse på fagområder knyttet til døvblindhet

Hvordan man får tjenesten

Henvendelser til NTT om utredning og identifisering av døvblindhet kan gjøres av brukere, foreldre og faginstanser i alle enhetene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Utredning av døvblindhet i forkant av NTTs vurderinger foretas lokalt.

Søknad om individbaserte tjenester ved kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Forarbeid som forutsettes gjort

At det er foretatt medisinske/objektive syns- og hørselsundersøkelser. For brukere som er i barnehager og skoler, foreligger det pedagogiske rapporter. I mange saker vil det følge med andre medisinske rapporter og rapporter fra avlastningsinstitusjoner o.l.

En nærmere beskrivelse av tjenesten

Det er av stor betydning at personer med døvblindhet får sin funksjonshemning og årsakene til denne utredet. De har spesielle behov og rettigheter knyttet til funksjonshemningen sin. De funksjonelle utredningene foregår stort sett hjemme hos brukeren. Utredningene foretas av rådgivere og psykologer fra Statped. Ved funksjonelle utredninger av barn og unge deltar brukernes foreldre. Egne skjemaer skal brukes i utredningene. Det er utarbeidet prosedyrer for funksjonell utredning av ervervet døvblindhet og medfødt døvblindhet.

Presentasjonsvideo

I utredningen av personer med medfødt døvblindhet brukes det video. Målet med videopresentasjonen er å vise personen i situasjoner der han/hun anvender sansene til utforskning og orientering, samspill og kommunikasjon. Opptak skjer etter samtykke og gjeldende regler.