Tourettes og kartlegging

Utgangspunktet for kartlegging av Tourettes syndrom er om et barn eller en elev har tics.

Tourettes syndrom (TS) er en variant av kroniske ticsforstyrrelser, bestående av tre hovedgrupper: Kroniske motoriske tics, kroniske vokale tics, og Tourettes syndrom som omfatter begge deler.

Hva er tics

Tics defineres som plutselige, raske, gjentakende, ikke-rytmiske motoriske bevegelser og vokale lyder som har vart i minst ett år. De kan komme og gå, og i tillegg skifte mønster over tid. Det er også typisk at tics forverrer seg i situasjoner hvor eleven opplever ulike former for stress (i både negativ og positiv forstand), og forbedres når eleven holder på med noe lystbetont eller noe som føles avslappende.

Som regel dreier det seg om tilleggsvansker utover tics, hvor for eksempel ADHD, tvangslidelse (OCD) og spesifikke lærevansker er noen av de vanligste. Ikke sjelden er det ikke tics som er hovedproblemet, men heller de andre vanskene, noe som kan innebære store sammensatte og komplekse vansker med både atferd og læring. Dette på tross av at tics kan være av mild grad.

Mer informasjon om tics finner du på våre nettsider

Foreldre og skole har mye kunnskap om barnet

Kartlegging av Tourettes syndrom baseres først og fremst på innhenting av foreldrenes og skolens vurderinger av elevens fungering i hverdagen. Først og fremst hva de har observert av tics over tid. Av og til kan det være aktuelt med en registreringsperiode over noen uker hvis det er tvil om de ufrivillige bevegelsene og lydene faktisk er tics eller noe annet. Da er det viktig at hjem og skole får tid og anledning til å se nærmere og fokusert etter tics over tid og i varierte situasjoner.

Lytt til barnet

Barnets eller elevens egne vurderinger av eventuelle tics er også viktig å få innhentet, men det er ikke sikkert at vedkommende er klar over dette selv, spesielt i ung alder (under 9 år). Da kan det være nyttig å forklare til barnet hva tics er, og at dette ikke er noe skummelt eller hvor det er grunn til å være flau, og at mange andre mennesker har tics.

I tillegg til de observerbare tics, er det av særlig interesse å få kartlagt hva eleven selv opplever av forutgående trang til å utløse tics, «tanketics» (tankekjør, oppheng) og hva som stresser eller trigger forverring av tics, sterke følelser eller negativ atferd. I tillegg er det relevant å få kartlagt om eleven er oversensitiv for sanseinntrykk (sensoriske prosesseringsvansker), hvor selv lette sanseinntrykk av spesiell art kan stresse eller trigge eleven i særlig høy grad.

Tilleggsvanskene må kartlegges for seg

  • ADHD
  • Tvangslidelse (OCD)
  • Lærevansker
  • Motoriske vansker
  • Angst
  • Atferd 

Listen er ikke uttømmende. Dette er komplekst, og det vil kreve både mye tid og god kompetanse.

En bred vurdering (screening) av atferd og psykisk helse, vurdert av barnets nære voksne, vil være nyttig. Testing av kognitive styrker og vansker er nyttig i forbindelse med vurdering av eventuelle lærevansker (spesifikke lærevansker). PPT og skolen kan samarbeide om dette.

Grundigere utredning og formell diagnostisering gjennomføres som regel av spesialisthelsetjenesten, BUP, vanligvis i et tverrfaglig team som inkluderer lege, psykolog, pedagog og/eller andre fagpersoner.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!