Tourettes og tilrettelegging | www.statped.no

Tourettes og tilrettelegging

Tiltak for elever som har Tourettes syndrom (TS) må tilpasses individuelt. Hvilke styrker og utfordringer den enkelte har, får betydning for hvilke hjelpetiltak som er gode for akkurat din elev.  

Ingen som har Tourettes syndrom er like, men tvert imot svært ulike på alle måter. Har du møtt èn elev med Tourettes syndrom, har du møtt bare den ene. Gode hjelpetiltak må derfor ikke bare være basert på diagnosen, men ta utgangspunkt i den enkelte persons styrker og utfordringer. Noen har mange og komplekse tics, andre har få tics, men tilleggsvansker av ulik art er kjent for å  gi større utfordringer. Det er derfor viktig at tiltakene blir individuelt tilpasset.

Første tiltak er kunnskap

Kunnskap og innsikt i hva Tourettes syndrom er og hvordan det påvirker eleven er det første tiltaket. Kunnskap gir forståelse og deretter følger riktig tilrettelegging. Forståelse for vanskebildet sammen med aksept for tics er faktisk den faktoren som har mest å si for trivsel og utvikling.

Fire viktige kunnskapsfaktorer

 • forståelse for at tics er vanskelig å kontrollere og holde tilbake
 • tics forsterkes i mange situasjoner
 • tics kommer og går og kan endre karakter
 • (med)elever vet hva tics er

Tourettes syndrom og tilleggsvansker

Selv om vi forbinder Tourettes syndrom med tics, er det et fåtall som beskriver at det er ticsene som er mest plagsomme i hverdagen. Det er kun 10 prosent av de med Tourettes syndrom som ikke har andre vansker i tillegg til tics. De mest vanlige tilleggsvanskene er ADHD, OCD (tvangstanker og tvangshandlinger), atferdsvansker, søvnvansker og lærevansker. Erfaring viser at det som oftest er tilleggsvanskene, ikke primært tics, som gir sammensatte utfordringer i skolen. For å kunne sette inn gode tiltak er det viktig å være klar over disse kombinerte vanskene.

God kartlegging som grunnlag for tiltak

En forutsetning for gode pedagogiske tiltak er en grundig og presis kartlegging.

Kartleggingen bør omfatte:

 • mestringsområder og interesser
 • sosiale ferdigheter
 • elevens planleggings- og organiseringsferdigheter
 • sensoriske vansker (sensitivitet for sansestimuli)
 • stressfaktorer og triggere (veileder på statped.no)
 • spesifikke lærevansker /fagvansker

I kartleggingen er det viktig å få tak i hva eleven selv opplever og mener, jf. Barnekonvensjonens artikkel 12. Uten elevens stemme vil tiltak ofte feile. Gjennomfør elevsamtaler jevnlig med fokus på hvilke behov eleven har.

Hvordan reagere på tics?

Å kommentere på eller be noen om å slutte med tics, vil øke stressnivået og føre til flere tics.

Når du møter en elev som har tics, anbefaler vi: 

 • gi ticsene minst mulig fokus
 • unngå følelsesmessige reaksjoner på tics, som irritasjon eller å synes synd på
 • snakk med eleven om tics på tomannshånd. (Hvilke tics gjelder nå? Utforsk usynlige vansker som skjulte tics og forutgående trang. Lag en plan sammen på hvordan dere kan håndtere tics i klasserommet).
 • gi mulighet for faste pauser, som kan gi utløp for tics

Tilrettelegging i klasserommet:

 • gi eleven mulighet til å velge mellom to oppgaver
 • toleranse og rolig atmosfære
 • fokuser på det positive - gi ros og oppmuntring
 • gi rom for pauser (avtalt på forhånd)
 • gi rom for utløp av tics og uro, bruk gjerne en pausekasse
 • mulighet for å gjennomføre skolearbeidet på et annet sted enn i klasserommet
 • plassering i klasserommet; spør eleven
 • struktur og faste rutiner
 • ekstra tid til å rydde, pakke og finne frem
 • sørg for god plass rundt eleven
 • tilrettelegg i overganger (skifte av aktiviteter, overganger ved timer, friminutt)

Eksempel på pausekasse

Bilde: Bøker, perling, kortstokk, spinner og andre leker som passer i en pausekasse
Tilrettelegging: Et eksempel på hva en pausekasse kan innholde.

Vi har god erfaring med å bruke en pausekasse. Dette er en kasse med utvalgt materiell som lærer og foreldre skaffer i samarbeid med eleven. I de avtalte pausene kan eleven ta med seg kassen til det sted som er avtalt og gjøre noe lystbetont, samtidig som det blir et avbrekk fra støy og inntrykk i klasserommet.

Tourettes syndrom og skrivevansker

Mange med Tourettes syndrom strever med å utføre skriftlige arbeider og å tilegne seg en håndskrift som er funksjonell. Noen av vanskene er knyttet til tics i hender og armer, mens andre er knyttet til vansker med finmotorikk. Noen har mye tvang som påvirker skrive-evnen. Ofte oppstår frustrasjon når eleven skal skrive. Skriftlige krav er ofte en trigger til uønsket atferd i klasserommet.

Tips til å gjøre skriftlig arbeid enklere

 • Velg en blyant med godt grep
 • Bruk bøker eller ark med linjer, gjerne med god linjeavstand
 • Velg engangsbøker
 • Gi lengre tid på skriftlige arbeider
 • Tilby sekretærhjelp eller diktering
 • Gi muntlige prøver og multiple-choice oppgaver
 • Skriv med tastatur
 • Lag en oppskrift eller skriveramme for skriveoppgaven

Læreren bør tenke gjennom hva som er målet med aktiviteten. Er målet å tilegne seg kunnskap om et tema eller er det den skriftlige ferdigheten det skal øves på? Ut ifra målsettingen bør ulike tiltak vurderes. For mange elever er digitale hjelpemidler et nødvendig redskap.

Hvordan møte utfordrende atferd?

Tourettes syndrom med tilleggsvansker øker risikoen for at elever har atferd som utfordrer voksne. Å kunne forstå elevens perspektiv og hva atferden er et uttrykk for, er sentralt for å lykkes med tilrettelegging. Utfordrende atferd oppstår ofte når kravene til eleven er større enn evnene til å løse dem.

Elevene har behov for fleksible voksne, som tåler at ikke alt går etter planen og samarbeider med eleven. For mange av disse elevene vil det å sette hardt mot hardt virke mot sin hensikt. 

Viktige refleksjonspunkter for voksne:

 • den voksne har ansvaret for samspillet
 • det er viktig at den voksne er klar over sitt eget kroppsspråk, stemmebruk og fremtoning, som kan påvirke elevens atferd
 • ofte er det manglende ferdigheter som er årsak til utfordrende atferd. Barn gjør det bra hvis de kan!
 • forstå de bakenforliggende faktorer som utløser utfordrende atferd
 • hvordan jeg som voksen stiller krav er viktigere enn hvilke krav som stilles
 • skape prosesser som gjør at man kan jobbe med problemer i samarbeid med eleven

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!