Tourettes og lekser

Leksesituasjonen kan være en utfordring med barn med Tourettes syndrom.

Illustrasjon til sak om leser og Tourettes syndrom
Tekst på ark "kriv om hu ... Huset"

Mens noen barn med Tourettes syndrom mestrer leksesituasjonen godt, kan andre oppleve dette som krevende på grunn av tics, tvang, kverulering, rigiditet og manglende konsentrasjon.Vi vet også at en stor andel av de med Tourettes syndrom også har en tilleggsvanske. Omfanget og graden av tilleggsproblematikk har derfor stor betydning for tilrettelegging for læring.

Skolen og lærerne har hjemmel for å pålegge elevene lekser. Grunnlaget ligger i opplæringsloven § 2.1 der det går frem at eleven har opplæringsplikt. Lekser er derfor et viktig pedagogisk virkemiddel som kan tas i bruk for å bidra til elevens læring. Samtidig har alle elever etter Opplæringslovens § 1-3 krav på tilpasset opplæring ut ifra evner og forutsetninger.

Tilpasset opplæring

 «Tilpasset opplæring» betyr at den enkelte elev skal få læringsmål som han eller hun faktisk kan klare å nå. Målet er videre at eleven blant annet:

  • skal oppleve mestring
  • er motivert for oppgaven
  • utvikler seg og setter realistiske mål
  • deltar aktivt i sin egen læringsprosess

Når mange foreldre beskriver lekser som en kampsituasjon i hjemmet, er det vanskelig å se at nettopp mestring og motivasjon finner sted. Når en så vet hvor viktig nettopp mestring og motivasjon er for læring, bør bruken av lekser vurderes i nært samarbeid med hjemmet.

Tips og råd:

En overordnet målsetting er at lekser skal bidra til elevens læring

  • Lekser kan være et viktig virkemiddel for å trene elevene i studieteknikk, selvstendighet og arbeidsrutiner
  • Arbeidsplaner bør gå over korte tidsrom (en uke kan være for lenge)
  • Ingen er tjent med at eleven tvinges til å gjøre lekser - det er derimot en målsetting av foreldrene skal slippe å tvinge barnet