Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging for elever med utviklingshemming

Tiltak og tilrettelegging

Når det tilrettelegges med spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning skal personens fungering og behov stå i sentrum. Alle har sine personlighetstrekk, temperament, interesser og preferanser. For barn og elever med utviklingshemming vil grad av intellektuell funksjonsnedsettelse og eventuelle tilleggsvansker påvirke fungering og behov. En årsaksdiagnose, som for eksempel Down syndrom, kan også påvirke fungering. Tilrettelegging for et barn med lett grad av utviklingshemming uten tilleggsvansker, vil for eksempel være ganske annerledes enn for et barn med dyp grad av utviklingshemming og multifunksjonshemming.

Den enkeltes støttebehov for utvikling og læring må vurderes individuelt. For barn og elever med utviklingshemming brukes ofte uttrykket «spesialpedagogisk skreddersøm» for å understreke behovet for individuelt tilrettelagte tiltak. Selv når vi kjenner barnet godt og har gode utredninger å bygge på, kan vi ikke på forhånd vite hvilket utbytte barnet/ eleven vil få av det pedagogiske opplegget. Det er derfor viktig å følge med, vurdere og justere tiltak og tilrettelegging underveis. Dette handler både om etterlevelse av lover og retningslinjer og om godt pedagogisk håndverk.

Et grunnleggende prinsipp i den pedagogiske tilretteleggingen er å skape et innhold i dagen som innebærer opplevelse av mening, sammenheng og mestring.

Side 2 av 10