Til hovedinnhold

Utviklingshemming og tilrettelegging

Barnehagens og skolens oppgave er å gi barn, unge og voksne med utviklingshemming et pedagogisk tilbud som er tilrettelagt for deres forutsetninger, og av samme kvalitet som det som gis andre.

Skal elever med utviklingshemming få utnyttet sitt læringspotensial må opplæringens mål og innhold være tilpasset den enkelte. Det innebærer at skole og PPT må danne seg et bilde av elevens kunnskapsmessige og sosiale ståsted, og at de ut fra dette tar stilling til hvilke mål som er realistiske og hvordan opplæringen best kan legges til rette.

Siden elever med utviklingshemming nesten alltid vil trenge ressurser ut over det ordinære, har PPT som oppgave en lage sakkyndige vurdering som beskriver det pedagogiske opplegget rundt det enkelte barn. Denne vurderingen skal tjene som en rettesnor for skolens arbeid. Elevens grad av utviklingshemming vil være bestemmende for i hvilken grad læreplanverket (udir.no) skal gjøres gjeldende.

Når målene for undervisningen utarbeides er det viktig å ha for øyet hva slags nytteverdi de skal ha for den enkelte. Overordnet kan man si at man etterstreber realistiske og funksjonelle mål som både på kort og lang sikt innebærer økt grad av selvstendighet, økt sosial deltagelse og størst mulig tilfredshet med tilværelsen.

Prinsipper for god tilrettelegging

  • Et inkluderende miljø som byr på trygghet, tilhørighet og tro på egne muligheter 
  • Et pedagogisk opplegg som styrker ferdigheter og kunnskaper
  • Et språkmiljø tilpasset kommunikative utfordringer   
  • Teamarbeid og foreldresamarbeid