Tidlig innsats

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten vanskene oppstår i førskolealder eller senere i livet.

Gode barnehager fremmer gode utdanningsløp

God oppfølging i barnehagen styrker mulighetene for et godt skoleløp og reduserer sannsynligheten for frafall i videregående skole.

Strakstilbud

Statped kan gi strakstilbud ved nyoppdagete funksjonsnedsettelser hos barn, unge og voksne. Dette er tilbud til brukere, foreldre og eventuelt samarbeidspartnere.

Statpeds strakstilbud

Film om tidlig innsats


Tidlig innsats overfor barn opp til sju år.

Tidlig innsats er ikke nok (bt.no)

Det går an å avdekke risiko for språkvansker allerede før barna begynner på skoolen.