Forskning

Forskning er virksomhet av original karakter for å skaffe til veie ny kunnskap.

Forskningen er primært rettet mot bestemte praktiske formål eller anvendelser med betydning for Statpeds fagområder og tjenesteutøvelse.