Til hovedinnhold

Rettigheter for barn med nedsatt hørsel

Prioritet ved opptak

Det anbefales ofte at barn med nedsatt hørsel får tilbud om barnehageplass. Barn med nedsatt funksjonsevne, som nedsatt hørsel, har rett til prioritet ved opptak i barnehage ifølge barnehageloven § 18. Prioritet ved opptak.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med funksjonsnedsettelse, som for eksempel hørselshemming, skal få et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud etter §37 barnehageloven. PP-tjenesten kan gi råd om hvordan hjelpen etter §37 skal gis. Det skal legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge barrierer som gjelder språk- og kommunikasjonsutvikling for hørselshemmede.  

Rett til spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Barn kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31 selv om de ikke går i barnehage. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter, og den er en arena som egner seg godt for å fremme språkutvikling hos barnet.

Rett til tegnspråkopplæring

Barn som har tegnspråk som førstespråk, har rett til tegnspråkopplæring. Andre barn kan også etter sakkyndig vurdering ha rett til slik opplæring. Retten gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage. Retten er forankret i barnehageloven § 38. Rett til tegnspråkopplæring. Kommunen skal oppfylle retten til tegnspråkopplæring for barn bosatt i kommunen. Før kommunen fatter vedtak om tegnspråkopplæring, skal det utarbeides en sakkyndig vurdering av den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om tegnspråkopplæring gjelde frem til det er fattet nytt vedtak i saken.

Se også

Rettigheter for barn og elever med nedsatt hørsel (udir.no)