Til hovedinnhold

Strakstilbud ved hørselstap

Strakstilbud er samtaler med foreldre til små barn med nyoppdaget hørselstap. Det gis så raskt som mulig etter at Statped har fått en henvendelse fra spesialisthelsetjenesten, eller etter at hørselstapet er stadfestet.

Strakstilbudet blir gitt innen to uker fra Statped blir kontaktet. Tilbudet er avgrenset til noen samtaler.

Se film om strakstilbud og foreldresamtale

Se filmen med tegnspråktolkning

Målgruppe

Foreldre som nylig har fått påvist hørselstap hos sine barn, først og fremst barn i alderen 0–3 år.

Mål

Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å sikre at foreldre raskt får kontakt med fagpersoner som kan støtte opp om familiens kommunikasjon og samspill. Det er også viktig å få etablert et tilpasset og koordinert tjenestetilbud. Foreldre skal også få svar på spørsmål de måtte ha.

Samtalene tar opp tema som samspill, språkutvikling og pedagogiske tilbud til barn med hørselstap. Det blir gitt utfyllende informasjon om hørselstap og konsekvenser av dette. Vi informerer også om hjelpeapparatet og hvilket veilednings- og kurstilbud som finnes for foreldre.

Strakstilbudet tar utgangspunkt i foreldrenes situasjon og behov. Tilbudet består vanligvis av ett til to møter. Møtene kan finne sted i hjemmet, i lokalene til andre tjenesteytere eller i Statpeds lokaler. Møtene kan også gjennomføres digitalt om foreldrene ønsker det.

Helsestasjonen og/eller PPT kan være med i møtene. Dersom kommunen ikke deltar, avtales det med foreldrene når og hvordan kommunen skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig, slik at den kan gi foreldrene nødvendig bistand.

Hvordan få tjenesten

Strakstilbud er et lavterskeltilbud som ikke krever formell søknad.

  • Sykehus, høresentraler og helsestasjoner kan kontakte Statped uten søknad.
  • Foreldre kan også ta direkte kontakt med Statped.

Når andre enn foreldre tar kontakt, må det foreligge informert samtykke fra foreldrene.

Veien videre

Strakstilbudet er et avgrenset tilbud. Dersom det er behov for videre oppfølging, må PP-tjenesten i brukerens bostedskommune sende en søknad til Statped.

Les mer

Søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Kurstilbudet God start