Til hovedinnhold

Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

Barn med høreapparat og CI bør komme i gang med bruk av tekniske hjelpemidler det siste året i barnehagen. Noen ganger kan det være utfordrende. Her får du tips og råd om hvordan du kan tilrettelegge på best mulig måte.

Fast teleslynge

Fast teleslynge er en enkel ledning som monteres rundt klasserommet. Det dannes et elektromagnetisk felt rundt ledningen som kan overføre lydsignaler fra en lydkilde (mikrofon, smartboard, radio/TV) til prosessorens (eller høreapparatets) telespole. En telespole er en
mottaker som er innebygget i prosessoren (eller høreapparatet) som kan motta teleslyngesignaler når den er aktiv. Når du bruker mikrofon eller kobler en annen lydkilde til teleslyngen, vil dette kringkastes til CI eller høreapparater når den innebygde telespolen er aktivert.

Teleslyngen er enkel i bruk, og den gir et stabilt lydsignal. En ulempe med teleslynge er at den sprer signalet over et større område enn det arealet den omslutter, noe som kan gjøre at andre i nærområdet som også bruker CI eller høreapparat blir forstyrret. Derfor må man vurdere nøye hvor teleslyngen plasseres. En annen utfordring er at en del nyere prosessorer har endret plasseringen av telespolen, for at denne best mulig skal plukke opp teleslyngesignalet fra ulike bærbare enheter. Dette medfører at den ikke like godt plukker opp signalet fra en fastmontert teleslynge.

 • Fast teleslynge fungerer godt sammen med enkelte typer prosessorer.
 • Fast teleslynge anbefales brukt sammen med lydutjevningsanlegg der dette er mulig.
 • Telespolen i prosessor må aktiveres ved sykehuset (Rikshospitalet, St. Olav eller Haukeland) før første gangs bruk hvis denne har vært deaktivert.
 • Telespolen avgir støy/brummelyd når teleslynga ikke er i bruk.
 • Vær obs på at prosessoren kan være innstilt slik at det rene mikrofonsignalet dempes ved aktivering av telespole.

Bærbart utstyr med halsslynge

En halsslynge er en bærbar teleslynge. Den fungerer i prinsippet på samme måte som en vanlig teleslynge, men ledningen ligger rundt halsen til brukeren, ikke rundt et rom. Dette gjør den til en mer fleksibel løsning som kan bæres med fra rom til rom, men lydkvaliteten/styrken på lyden fra halsslynga kan være dårligere enn i en fastmontert teleslynge.

 • Enkelte typer halsslynge kan gi svak lyd slik at slynga må løftes nærmere prosessoren.
 • Løsningen gir stabil lyd, men halsslynga kan plukke opp forstyrrende signaler fra f.eks. mobiltelefoner.
 • Telespolen i prosessor må aktiveres ved sykehuset (Rikshospitalet, St. Olav eller Haukeland) før første gangs bruk hvis denne har vært deaktivert.
 • Telespolen gir støy/brummelyd når halsslynga ikke er i bruk.
 • Vær obs på at prosessoren kan være innstilt slik at det rene mikrofonsignalet dempes ved aktivering av telespole.

Direkte mottaker på prosessor

I stedet for at telespolen i prosessoren skal plukke opp signaler fra en teleslynge, kan man koble til en direkte mottaker i prosessorens audioinngang. Det mottar signaler trådløst fra mikrofoner via f.eks. radiobølger. Det utvikles stadig ny teknologi for å gjøre denne overføringen mer stabil

 • De fleste rapporterer at dette gir god og stabil lydkvalitet.
 • Forvent at batteriforbruket øker noe ved bruk av utstyret.
 • Mottakeren aktiveres når lærermikrofonen aktiveres (ikke avhengig av fjernkontroll).
 • Vær obs på at prosessoren kan være innstilt slik at det rene mikrofonsignalet dempes ved tilkobling av ekstra utstyr.

Lydutjevningsanlegg

Et lydutjevningsanlegg er designet for å bedre signalstøyforholdet i hele klasserommet. Dette gjøres ved å plassere én eller flere høyttalere i rommet (bakerst eller i taket) som er spesielt egnet for å forsterke tale fra lærer- og elevmikrofoner. Dette brukes ofte av elever med små hørselstap som ikke kan benytte høreapparat og teleslynge.

 • Anbefales tradisjonelt også ofte til barn med CI. Forskning antyder at et lydutjevningsanlegg alene ikke gir et godt nok signalstøyforhold for barn med CI/HA. Erfaring viser at enkelte barn med CI klarer seg godt med kun lydutjevning.
 • Et lydutjevningsanlegg (gjerne i kombinasjon med fast teleslynge eller bærbart utstyr) vil være en god kvalitetssikring for riktig bruk av lærer- og elevmikrofoner, samt at det vil være lett å avsløre dårlig lydkvalitet i systemet
 • Kan brukes uavhengig av prosessor og trenger ingen tilkobling.
 • I større undervisningsarealer/åpne løsninger kan bruk av lydutjevningsanlegg være utfordrende.

Nærfeltshøyttaler

En nærfeltshøyttaler plasseres på bordet foran eleven, og forsterker lyden fra læreren og medelevene innenfor en begrenset radius. Dette skaper bedre signalstøyforhold kun for den som bruker høyttaleren.

 • Har god lydkvalitet, kan brukes uavhengig av prosessor og trenger ingen ekstra tilkobling til prosessor.
 • De første årene på skolen er det mange som har undervisning i lyttekrok. Nærfeltshøytaler er i hovedsak tilpasset undervisning som foregår når elevene sitter ved hver sin pult.
 • Enkelte elever rapporterer at de er veldig fornøyd med lydkvaliteten, men at elevene i klassen produserer mer støy når det ikke benyttes utstyr som gir et bedret signalstøyforhold i hele klasserommet.

Streaming

Streaming er en god løsning for trådløs overføring av lyd på fritiden, men er per i dag ikke en god løsning for barnehage/skole.