Til hovedinnhold

Kompetanse for å undervise elever med nedsatt hørsel

Kvaliteten på opplæringen av elever med nedsatt hørsel er i stor grad avhengig av kompetansen til de som skal undervise. Skoleeier har ansvaret for at personalet har den riktige kompetansen.

Lærere med ansvar for å undervise elever med nedsatt hørsel bør ha noen særlige kompetanser, i tillegg til gode pedagogiske ferdigheter. Noen ferdigheter tar det tid å lære seg, derfor er det viktig at skolen starter kompetansebygging så raskt som mulig etter at de har fått vite at det skal begynne en elev med hørselshemming på skolen.

Mer om overgangen fra barnehage til grunnskole her.

Aktuell kompetanse kan være:

  • Hørselsfaglig kompetanse (audiopedagogisk kompetanse): Personale som skal arbeide med barn og unge som har hørselshemming, må få nødvendig informasjon og opplæring om hørselshemming og om hvordan de skal legge forholdene best mulig til rette.

  • Spesialpedagogisk kompetanse: Inngående kjennskap til språkutvikling generelt og språkstimulering for hørselshemmede spesielt.

  • Tegnspråkkompetanse: Tegnspråkkunnskaper tilsvarende 30 studiepoeng har vært normen for kompetanse hos lærere som skal undervise elever i og på tegnspråk. Det følger av forskrift til opplæringsloven § 14-2, siste ledd at den som skal undervise i et fag, herunder norsk tegnspråk, på barnetrinnet må ha 30 studiepoeng som er relevant for faget. For den som skal undervise spesifikt i faget tegnspråk på ungdomstrinnet eller i videregående opplæring kreves det 60 studiepoeng som er relevant for faget, se forskrift til opplæringsloven 14-3 siste ledd og 14-4 siste ledd.

  • Norsk med tegnstøtte: Ferdigheter i bruk av tegn sammen med talen.

Kompetanseheving

Statped kan tilby kurs for pedagogisk personale i barnehager og skoler som skal ha ansvar for eller undervise hørselshemmede elever. Lenke til Statpeds kurstilbud.

Det finnes utdanningstilbud i tegnspråk i Oslo, Bergen og Trondheim.

NTNU i Trondheim og Universitet i Oslo har videreutdanningstilbud i audiopedagogikk.